Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ολοκληρώθηκε χθες με ιδιαίτερη επιτυχία, η έκδοση ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου μέσω της EFG Hellas PLC

Ολοκληρώθηκε χθες με ιδιαίτερη επιτυχία, η έκδοση ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου μέσω της EFGHellasPLC, θυγατρική της Τράπεζας EFGEurobankErgasiasA.E.  Η έκδοση είναι σε ευρώ πενταετούς διάρκειας συνολικού ύψους €750 εκατ. με τοκομερίδιο ίσο με το τρίμηνο Euribor πλέον 15 μονάδων βάσης.  Οι τίτλοι θα φέρουν την εγγύηση της Τράπεζας EFGEurobankErgasias και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Για το ομόλογο αυτό που απευθυνόταν κυρίως σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού, εκδηλώθηκε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που επιβεβαιώθηκε από την  υπερκάλυψη της έκδοσης.

Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι τράπεζες Bancof America SecuritiesLtd, Deutsche Bank και LehmanBrothers, seniorco-managersοι τράπεζες BBVAκαι Natixisκαι co-managerη τράπεζα Πειραιώς.

ΥπενθυμίζεταιότιηπιστοληπτικήδιαβάθμισητηςΤράπεζας EFG Eurobank Ergasias είναιΑ2από Moody’s, A- από Standard & Poor’s καιΑαπό Fitch.

Η έκδοση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΜΤΝ για την άντληση μεσοπρόθεσμων κεφαλαίων που προορίζονται για την ευρύτερη χρηματοδότηση της Τράπεζας.