Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οι διακρίσεις για τα Α/Κ της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. συνεχίζονται!

Δέκα από τα Α/Κ που διαχειρίζεται η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. διακρίθηκαν από το διεθνή οίκο αξιολογήσεων Morningstar®.  Οι διακρίσεις που έλαβαν τα A/Κ στις 31 Ιανουαρίου 2007 είναι:


Interamerican Ελληνικό Μικτό Εσωτερικού

Interamerican Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού

Interamerican Μικτής Απόδοσης Ομολογιακό Εσωτερικού

Eurobank Ευρωπαϊκό Δυναμικό Μετοχικό Εξωτερικού

Interamerican Διεθνών Ευκαιριών Μετοχικό Εξωτερικού


Eurobank Value /FTSE ASE 20 Index Fund Μετοχικό Εσωτερικού

Eurobank Θεσμικών Χαρτοφυλακίων Μετοχικό Εσωτερικού

Eurobank Plus Ομολογιακό Εξωτερικού

Interamerican Αναπτυσσόμενων Εταιριών Μετοχικό Εσωτερικού

Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού

Οι διακρίσεις αυτές βασίζονται:

  • στη συστηματική μέτρηση της σχέσης απόδοσης/κινδύνου του κάθε Α/Κ σε μηνιαία βάση
  • στα κόστη που το επιβαρύνουν, καθώς και
  • στη σύγκριση του αποτελέσματος αυτού με τα αντίστοιχα Α/Κ της κατηγορίας του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Morningstar®, κάθε μήνα πραγματοποιείται αξιολόγηση του κάθε Α/Κ, η οποία αποδίδεται σε Α/Κ τα οποία έχουν ιστορικότητα τουλάχιστον 3 έτη, επιβραβεύοντας ιδιαίτερα εκείνα που εμφανίζουν συνέπεια και συνέχεια στις αποδόσεις τους.  Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης έχει η προμηθειακή πολιτική που μια Α.Ε.Δ.Α.Κ. δύναται να εφαρμόζει στα Αμοιβαία Κεφάλαιά της, αφού αυτή διαμορφώνει το συνολικό αποτέλεσμα.

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, το κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο βαθμολογείται και με ανάλογα «αστέρια» (starrating).  Βάσει της ανωτέρω μεθοδολογίας, τα Α/Κ με την υψηλότερη βαθμολόγηση κατατάσσονται στην πρώτη κατηγορία λαμβάνοντας «5 αστέρια».   Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το 10% των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που αξιολογούνται.  Αντίστοιχα, η δεύτερη κατηγορία στην οποία εντάσσεται το 22,5% των Α/Κ βαθμολογείται με «4 αστέρια», η τρίτη κατηγορία  στην οποία εντάσσεται το 35% των αξιολογηθέντων Α/Κ βαθμολογείται με «3 αστέρια», κ.ο.κ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο στη σύγκριση με τα αντίστοιχα Α/Κ της κατηγορίας του στα πλαίσια μιας πανευρωπαϊκής αγοράς ιδιαίτερα απαιτητικής και έντονα ανταγωνιστικής.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. κ. Aρης Ξενόφος, «Οι διακρίσεις που συνεχίζουν να λαμβάνουν τα Eurobank και InteramericanAμοιβαία Κεφάλαια από την Morningstar, αναδεικνύουν τη σταθερή προσπάθεια της εταιρίας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών διαχείρισης μέσα στο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που ο κανονισμός του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου ορίζει.  Ποιότητα που δεν περιορίζεται μόνο στο αποτέλεσμα της διαχείρισης, αλλά επεκτείνεται στην εγκατάσταση μοντέλων που προσδιορίζουν και μετρούν τον κίνδυνο που κάθε χαρτοφυλάκιο ενσωματώνει και στην ανάπτυξη εφαρμογών που επιτρέπουν τη διενέργεια συναλλαγών με ασφάλεια, ευελιξία και χαμηλό κόστος».-

© 2007 Morningstar UK. All Rights Reserved.

Για τις πληροφορίες που αφορούν στη Morningstar® και παρατίθενται στο παρόν ισχύουν τα κατωτέρω:

(1)    αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar®,

(2)    απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδηµοσίευσή τους και

(3)    δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς,  πλήρεις ή επίκαιρες.

Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar® και η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών.

Η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι:

(i)     κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και

(ii)     η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ