Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ολοκληρώθηκε σήμερα η έκδοση ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου μέσω της EFG Hellas PLC

Ολοκληρώθηκε σήμερα η έκδοση ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου μέσω της EFGHellasPLC, θυγατρική της Τράπεζας EFGEurobankErgasiasA.E. Η έκδοση είναι τριετούς διάρκειας σε στερλίνες Αγγλίας συνολικού ύψους 250 εκατ.  Οι τίτλοι θα φέρουν την εγγύηση της Τράπεζας EFGEurobankErgasias και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Το ομόλογο αυτό απευθυνόταν σε θεσμικούς επενδυτές της Αγγλίας.

Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι τράπεζες HSBCBankplc και J.P.MorganSecuritiesLtd.

ΥπενθυμίζεταιότιηπιστοληπτικήδιαβάθμισητηςΤράπεζας EFG Eurobank Ergasias είναιΑ2 από Moody’s, A- από Standard & Poor’s καιΑαπό Fitch.