Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μετά από άσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options) | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μετά από άσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options)

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Την Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2007, αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 2.366 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, κατά συνολικό ποσό 7.807,80 ευρώ, δυνάμει της από 15-12-2006 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω ασκήσεως από τους δικαιούχους (προσωπικό και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών) δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με την από 5-4-2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 29-11-2004 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας. Μετά την ανωτέρω αύξηση, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του ν. 2190/1920, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.264.520.756,40 ευρώ και διαιρείται σε 383.188.108 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω 2.366 νέες μετοχές διατέθηκαν σε 1 δικαιούχο με τιμή διαθέσεως 7,64 ευρώ ανά μετοχή .

Η καταβολή του ποσού της ανωτέρω αύξησης πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στις 18-12-2006. Η πιστοποίηση της ανωτέρω καταβολής καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 22-12-2006, και η εισαγωγή των νέων μετοχών εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 18.01.2007.

Με την από 3-1-2007 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας ορίζεται ότι οι ανωτέρω 2.366 νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2007 και ότι από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές αυτές θα έχουν πιστωθεί στη μερίδα και το λογαριασμό αξιών του δικαιούχου που άσκησε το δικαίωμά του στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Από την ίδια ως άνω ημερομηνία (24-1-2007), η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των μετοχών της Τράπεζας θα γίνεται σε νέα τιμή εκκίνησης, προσαρμοσμένη σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Δ.Σ. και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο το οποίο είναι διαθέσιμο από 3-1-2007 σε έγχαρτη μορφή  στα γραφεία της Τράπεζας στην Νέα Ιωνία, οδός Σινιοσόγλου 6 και Παναγούλη, Αθήνα Τ.Κ. 14234, και από 3-1-2007 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr, καθώς επίσης να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Τράπεζας, τηλ.: 210 3523436, κα Φωτεινοπούλου Μάρθα.

Αθήνα,  19 Ιανουαρίου 2007

Τράπεζα EFGEurobankErgasias Α.Ε.