Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έντυπο Παροχής Πληροφοριών

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. ε΄ και παρ. 2 περ. στ΄ του ν. 3401/2005  για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.  από την άσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα»), στο πλαίσιο της εφαρμογής των εγκεκριμένων από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της προγραμμάτων διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σε μέλη του προσωπικού και του Διοικητικού Συμβουλίου της («Δ.Σ.») και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών («Προγράμματα»), και σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. ε’ και παρ. 2 περ. στ’ του ν. 3401/2005, πληροφορεί το κοινό για τα ακόλουθα:  

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η Τράπεζα, στο πλαίσιο ενός μελετημένου προγράμματος κινήτρων και ανταμοιβής προσπαθειών και επιτευγμάτων του προσωπικού και των μελών του Δ.Σ. της και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, διαθέτει,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/20, πιστοποιητικά προαιρέσεως (stock options) για την αγορά μετοχών της. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά διατίθενται στο προσωπικό και στα μέλη του Δ.Σ. της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, είναι ονομαστικά και δεν μεταβιβάζονται. 

Κριτήριο για την συμμετοχή στα Προγράμματα είναι η ιδιαίτερα σημαντική συμβολή στο έργο της Τράπεζας ή της συνδεδεμένης εταιρείας, κατά περίπτωση, σε συνδυασμό με τη θέση και το λειτουργικό επίπεδο ευθύνης εκάστου.

Προκειμένου να μην αλλοιώνονται τα δικαιώματα των δικαιούχων των πιστοποιητικών που εκδίδονται κάθε φορά, ο αριθμός των μετοχών που εκδίδεται με βάση τα πιστοποιητικά αναπροσαρμόζεται εκάστοτε με μαθηματικό τρόπο, εάν μεταβληθεί εν τω μεταξύ το μετοχικό κεφάλαιο, όπως π.χ. με έκδοση νέων μετοχών, δωρεάν ή με μετρητά, ή εάν μεταβληθεί η ονομαστική αξία της μετοχής ή αν συμβούν άλλα εταιρικά γεγονότα όπως συγχώνευση κλπ. Εάν συντρέξει τέτοια περίπτωση, το Δ.Σ.,  καθορίζει τη νέα αντιστοιχία μετοχών και τιμής αποκτήσεως ανά μετοχή, που θα ισχύει για τα πιστοποιητικά προαιρέσεως.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Προγραμμάτων, οι δικαιούχοι δικαιούνται να ασκήσουν τα εκ των πιστοποιητικών δικαιώματα προαιρέσεως κάθε Δεκέμβριο των εκάστοτε προβλεπόμενων ετών καταβάλλοντας ταυτοχρόνως σε μετρητά το τίμημα για την απόκτηση των μετοχών για τις οποίες ασκούνται τα δικαιώματα. Προϋπόθεση για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων είναι ότι, κατά τον χρόνο άσκησής τους, οι δικαιούχοι εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Τράπεζα ή την συνδεδεμένη εταιρεία. Από τα Προγράμματα, τα 1ο, 2ο και 3ο έχουν ήδη λήξει. Εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη τα κατωτέρω περιγραφόμενα: 

4ο Πρόγραμμα - Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 19/5/2003 

Με βάση την από 24/7/2003 απόφαση του Δ.Σ. εκδόθηκαν και διατέθηκαν στους δικαιούχους τα πιστοποιητικά προαιρέσεως του 4ου Προγράμματος για απόκτηση έως 1.355.000 μετοχών προς 5,50 ευρώ ανά μετοχή, τα δε δικαιώματα από τα ανωτέρω πιστοποιητικά μπορούσαν να ασκηθούν κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006.

 • Με την από 15/11/2004 απόφαση του Δ.Σ. ο συνολικός αριθμός μετοχών αναπροσαρμόσθηκε από 1.355.000 σε 1.352.541και η τιμή αποκτήσεως ανά μετοχή από 5,50 ευρώ σε 5,51 ευρώ.
 • Κατά τον πρώτο χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων, ήτοι το Δεκέμβριο του έτους 2004, ασκήθηκαν δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς για συνολικά 1.350.933 μετοχές από 270 δικαιούχους,  και επομένως απέμειναν δικαιώματα για απόκτηση 1.608 μετοχών.
 • Με την από 29/11/2005 απόφαση του Δ.Σ. ο συνολικός αριθμός μετοχών αναπροσαρμόσθηκε από 1.608 σε 1.611 και η τιμή αποκτήσεως ανά μετοχή από 5,51 ευρώ σε 5,50 ευρώ.
 • Κατά το δεύτερο χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων, ήτοι το Δεκέμβριο του έτους 2005, ασκήθηκαν δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς για συνολικά 1.176 μετοχές από 3 δικαιούχους, και επομένως απέμειναν δικαιώματα για απόκτηση 435 μετοχών.
 • Με την από 23/11/2006 απόφαση του Δ.Σ. ο συνολικός αριθμός μετοχών αναπροσαρμόσθηκε από 435 σε 510 και η τιμή αποκτήσεως ανά μετοχή από 5,50 ευρώ σε 4,68 ευρώ.
 • Κατά το τρίτο και τελευταίο χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων, ήτοι το Δεκέμβριο του έτους 2006, δεν ασκήθηκαν δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς από το 4ο Πρόγραμμα.
 • Συνεπώς, από τα πιστοποιητικά του 4ου Προγράμματος ασκήθηκαν δικαιώματα για 1.352.109 μετοχές συνολικά, ενώ δεν έχουν απομείνει περαιτέρω δικαιώματα, δεδομένης της λήξης του εν λόγω Προγράμματος.  

5ο Πρόγραμμα - Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων 5/4/2004 & 29/11/2004

Με βάση την από 9/6/2004 απόφαση Δ.Σ. εκδόθηκαν και διατέθηκαν στους δικαιούχους τα πιστοποιητικά προαιρέσεως του 5ου Προγράμματος για απόκτηση έως 1.550.000 μετοχών προς 9,00 ευρώ ανά μετοχή, τα δικαιώματα δε από τα ανωτέρω πιστοποιητικά μπορούσαν να ασκηθούν κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007. Με βάση την από 10/12/2004 απόφαση του Δ.Σ., τα εκδοθέντα την 30/06/2004 πιστοποιητικά (με βάση την από 9/6/2004 απόφαση του Δ.Σ.), ακυρώθηκαν και σε αντικατάστασή τους εκδόθηκαν νέα Πιστοποιητικά Προαιρέσεως του 5ου Προγράμματος για απόκτηση έως 1.550.000 μετοχών, με δυνατότητα ασκήσεως των δικαιωμάτων κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007 και με τιμή αποκτήσεως: (i) 9,30 ευρώ ανά μετοχή, αν το δικαίωμα προαιρέσεως ασκηθεί κατά το έτος 2004, και (ii) 9,00 ευρώ ανά μετοχή, αν το δικαίωμα προαιρέσεως ασκηθεί κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007.

 • Κατά τον πρώτο χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων, ήτοι το Δεκέμβριο του έτους 2004, ασκήθηκαν δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς για συνολικά 1.501.920 μετοχές από 303 δικαιούχους, και επομένως απέμειναν δικαιώματα για απόκτηση 48.080 μετοχών.
 • Με την από 29/11/2005 απόφαση του Δ.Σ. ο συνολικός αριθμός μετοχών αναπροσαρμόσθηκε από 48.080 σε 48.187 και η τιμή αποκτήσεως ανά μετοχή από 9,00 ευρώ σε 8,98 ευρώ.
 • Κατά το δεύτερο χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων, ήτοι το Δεκέμβριο του έτους 2005, ασκήθηκαν δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς για συνολικά 46.167 μετοχές από 14 δικαιούχους, και επομένως απέμειναν δικαιώματα για απόκτηση 2.020 μετοχών.
 • Με την από 23/11/2006 απόφαση του Δ.Σ. ο συνολικός αριθμός μετοχών αναπροσαρμόσθηκε από 2.020 σε 2.374 και η τιμή αποκτήσεως ανά μετοχή από 8,98 ευρώ σε 7,64 ευρώ.
 • Κατά το τρίτο χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων, ήτοι το Δεκέμβριο του έτους 2006, ασκήθηκαν δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς για συνολικά 2.366 μετοχές από 1 δικαιούχο.
 • Συνεπώς, από τα πιστοποιητικά του 5ου Προγράμματος ασκήθηκαν δικαιώματα για 1.550.453 μετοχές συνολικά, και έχουν απομείνει δικαιώματα για απόκτηση 8  μετοχών, τα οποία μπορούν να ασκηθούν εντός του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2007. 

6ο Πρόγραμμα - Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 18/4/2005  

Με βάση την από 16/6/2005 απόφαση Δ.Σ., εκδόθηκαν και διατέθηκαν στους δικαιούχους τα πιστοποιητικά προαιρέσεως του 6ου Προγράμματος για απόκτηση έως 1.525.000 μετοχών προς 18,00 ευρώ ανά μετοχή, τα δικαιώματα δε από τα ανωτέρω πιστοποιητικά μπορούν να ασκηθούν κατά τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010.

7ο Πρόγραμμα – Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 17/4/2006

Σύμφωνα με την απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17.4.2006 με την οποία θεσπίστηκε πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Δ.Σ. της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, το Δ.Σ. μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά δικαιωμάτων προαιρέσεως εντός της επόμενης πενταετίας (δηλ. μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2011).  Τα δικαιώματα θα μπορούν να ασκηθούν σε τιμή  που θα καθορίζει το Δ.Σ., η οποία δεν θα υπερβαίνει το 80% της μέσης χρηματιστηριακής τιμής του εξαμήνου που προηγείται της έγκρισης έκδοσης κάθε σειράς δικαιωμάτων. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα εκδώσει η Τράπεζα από την άσκηση των δικαιωμάτων προαιρέσεως θα ανέρχεται  σε 3% του εκάστοτε συνολικού αριθμού μετοχών της.

Με βάση την από 24/5/2006 απόφαση του Δ.Σ., εκδόθηκαν και διατέθηκαν στους δικαιούχους τα πιστοποιητικά προαιρέσεως της 1ης σειράς του 7ου προγράμματος, για απόκτηση έως 1.200.000 μετοχών προς 15,00 ευρώ ανά μετοχή, τα δικαιώματα δε από τα ανωτέρω πιστοποιητικά μπορούν να ασκηθούν κατά τα έτη 2008, 2009, 2010 και 2011.

 

2. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΟΓΩ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006

 

Συνεπεία της ανωτέρω ασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Τράπεζας του 5ου Προγράμματος το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2006,με την από 15/12/2006 απόφαση του Δ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε με την έκδοση συνολικά 2.366 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία, για την απόκτηση των οποίων καταβλήθηκε από τον μοναδικό ασκήσαντα το σχετικό δικαίωμά του δικαιούχο  πιστοποιητικού συνολικό ποσό 18.076,24 ευρώ(δηλαδή συνολική ονομαστική αξία 7.807,80ευρώ πλέον συνολικής υπέρ το άρτιον αξίας 10.268,44).Στις 18/12/2006, το Δ.Σ. με σχετική απόφασή του πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της ανωτέρω αυξήσεως. Οι ανωτέρω 2.366νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα του μοναδικού δικαιούχου που άσκησε  το δικαίωμα του κατά τα ανωτέρω, η δε Τράπεζα θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία εισαγωγής τους στο Χ.Α. Οι μετοχές αυτές θα καταχωρισθούν στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών στη μερίδα και λογαριασμό Σ.Α.Τ. του ανωτέρω δικαιούχου, όπως προβλέπει ο νόμος.

Κατόπιν των ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.264.520.756,40 ευρώ διαιρούμενο σε 383.188.108 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ κάθε μία.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των Προγραμμάτων Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών, που είχαν αποφασισθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των ετών 2000, 2001, 2002, 2003 και 2004, έχουν ασκηθεί συνολικά δικαιώματα που αντιστοιχούν σε 4.666.820 μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των 2.366 προς εισαγωγή μετοχών), σημερινής ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ εκάστη. Αναλυτικότερα, έχουν εκδοθεί:

 • 600.032 μετοχές από την άσκηση δικαιωμάτων του 1ου προγράμματος,
 • 342.804 μετοχές από την άσκηση δικαιωμάτων του 2ου προγράμματος,
 • 821.422 μετοχές από την άσκηση δικαιωμάτων του 3ου προγράμματος,
 • 1.352.109 μετοχές από την άσκηση δικαιωμάτων του 4ου προγράμματος,
 • 1.550.453 μετοχές από την άσκηση δικαιωμάτων του 5ου προγράμματος.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου είναι οι κ.κ.:

1.      Ανδρέας Ενωτιάδης, Διευθυντής  Εταιρικής Διακυβέρνησης,

2.      Μάρθα Φωτεινοπούλου, Υπεύθυνη Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Το πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Τράπεζας στην Αθήνα, οδός Σινιοσόγλου 6, Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14234 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Τράπεζας, τηλ.:210 3523436, κα Φωτεινοπούλου Μάρθα.