Ανακοίνωση Πληρωμής Προσωρινού Μερίσματος Χρήσεως 2006 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση Πληρωμής Προσωρινού Μερίσματος Χρήσεως 2006

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., σχετικά με τη διανομή προσωρινού μερίσματος (ποσού €0,36 ανά μετοχή) από τα κέρδη της χρήσης 2006, η διανομή του οποίου αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του της 31ης Οκτωβρίου 2006, ανακοινώνει τα ακόλουθα :

(α) Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Τράπεζας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 30ης Νοεμβρίου 2006. Κατά συνέπεια, από την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2006 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2006.

(β) Το προσωρινό μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2006 ως εξής:

·         με κατάθεση στους λογαριασμούς των μετόχων εκείνων οι οποίοι έχουν ορίσει την Τράπεζα ως χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σύστημα Aυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)

·         από τον χειριστή του λογαριασμού αξιών στο Σύστημα Aυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - όταν ο χειριστής αυτός δεν είναι η Τράπεζα - στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους,

·         από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας στους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον ειδικό λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.). Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου της Τράπεζας: Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας (κτίριο Α), 142 34 Νέα Ιωνία, τηλ: 210-3523300.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2006

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.