Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Παράταση Προθεσμίας για Απολοϋλοποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών

Σε συνέχεια της από 15.6.2006 ανακοίνωσης της Τράπεζας EFGEurobankErgasias Α.Ε. σχετικά με την εκποίηση των ενσώματων ονομαστικών μετοχών, η Τράπεζα ανακοινώνει τα εξής:

Σύμφωνα με την απόφαση 3/387/19.6.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που τροποποιεί την προηγούμενη απόφασή του 1/380/4.5.2006, παρατείνεται έως τις 31.10.2006 η προθεσμία για την κατάθεση στην Τράπεζα των ενσώματων ονομαστικών μετοχών προς αποϋλοποίηση.

Οι μετοχές που δεν θα έχουν κατατεθεί προς αποϋλοποίηση μέχρι τις 31.10.2006, θα εκποιηθούν μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών με επιμέλεια της Τράπεζας. Ως προς τη διαδικασία της εκποίησης και τον τρόπο απόδοσης του προϊόντος αυτής ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω, από 15.6.2006, ανακοίνωση της Τράπεζας. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου της Τράπεζας: Σανταρόζα 5, 105 64 Αθήνα, τηλ: 210-3357300.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2006

Τράπεζα EFGEurobankErgasias Α.Ε.