Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επιβεβαίωση δημοσιεύματος

Σε συνέχεια του από 21ης Σεπτεμβρίου 2006 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Τράπεζα επιβεβαιώνει ότι κατέθεσε δεσμευτική πρόταση για την απόκτηση της DZI Bank της Βουλγαρίας. Η Τράπεζα θα προβεί σε επίσημη ανακοίνωση εφόσον υπογραφεί τελική συμφωνία. Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω εξαγορά δεν αναμένεται να επηρεάσει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής καθότι τα μεγέθη της δεν είναι ουσιώδη για την Eurobank EFG.