Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.7.2006 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 26.7.2006

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Τράπεζα EFGEurobankErgasiasA.E. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του κ.ν. 2190/1920 και βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 3.4.2006) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 14.4.2006), προέβη , μέσω του μέλους του Χ.Α.  EFG Eurobank Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:

α) Στις 18/7/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 21,31 ανά μετοχή, 98.000 μετοχές, συνολικής αξίας  € 2.088.791,52

β) Στις 19/7/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 21,18 ανά μετοχή, 108.460 μετοχές, συνολικής αξίας  € 2.297.371,12

γ)  Στις 20/7/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 21,44 ανά μετοχή,

14.573 μετοχές, συνολικής αξίας  € 312.500,78

δ)  Στις 21/7/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 21,18 ανά μετοχή,

100.185 μετοχές, συνολικής αξίας  € 2.121.541,70

ε)  Στις 24/7/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 21,06 ανά μετοχή,

85.577 μετοχές, συνολικής αξίας  € 1.802.318,78

στ)  Στις 25/7/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 21,36 ανά μετοχή,

26.500 μετοχές, συνολικής αξίας  € 566.114,34.