Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.7.2006 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 10.7.2006

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Τράπεζα EFGEurobankErgasiasA.E. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του κ.ν. 2190/1920 και βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 3.4.2006) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 14.4.2006), προέβη , μέσω του μέλους του Χ.Α.  EFG Eurobank Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:

α) Στις 30/6/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 21,71 ανά μετοχή, 22.000 μετοχές, συνολικής αξίας  € 477.716,82

β) Στις 3/7/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 21,87 ανά μετοχή, 10.000 μετοχές, συνολικής αξίας  € 218.749,44

γ)  Στις 4/7/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 21,88 ανά μετοχή,

9.300 μετοχές, συνολικής αξίας  € 203.526,30

δ)  Στις 5/7/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 22,12 ανά μετοχή,

39.555 μετοχές, συνολικής αξίας  € 874.803,45

ε)  Στις 6/7/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 22,27 ανά μετοχή,

26.000 μετοχές, συνολικής αξίας  € 578.988,48

στ) Στις 7/7/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 22,08 ανά μετοχή,

55.780 μετοχές, συνολικής αξίας  € 1.231.543,87.