Ανακοίνωση Πληρωμής Κλασματικών Δικαιωμάτων 6.7.06 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση Πληρωμής Κλασματικών Δικαιωμάτων 6.7.06

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. γνωστοποιεί στους μετόχους της τα εξής :

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 03/04/2006, που ελήφθη σε εκτέλεση απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα εκποίησε, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τα κλασματικά δικαιώματα που προήλθαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της με διανομή δωρεάν μετοχών, με μέση τιμή 21,98 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι  του προϊόντος εκποιήσεως είναι οι μέτοχοι της Τράπεζας EFGEurobank Εrgasias A.E. που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών στις 16/05/2006 μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α.

Η απόδοση του προϊόντος εκποιήσεως στους δικαιούχους πραγματοποιείται  ως εξής: Το ποσό που αναλογεί στους μετόχους που έχουν ορίσει την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σύστημα Aϋλων Τίτλων, κατατέθηκε στους λογαριασμούς τους στις 5 Ιουλίου 2006. Οι υπόλοιποι μέτοχοι μπορούν να το εισπράξουν από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., προσκομίζοντας το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση  Μετοχολογίου της Τράπεζας EFGEurobankErgasias Α.Ε. (Σανταρόζα 5, 105 64 Αθήνα. Τηλ. 210-33.57.300).

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.