Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.6.2006 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 21.6.2006

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Τράπεζα EFGEurobankErgasiasA.E. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του κ.ν. 2190/1920 και βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 3.4.2006) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 14.4.2006), προέβη , μέσω του μέλους του Χ.Α.  EFG Eurobank Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:

α) Στις 13/6/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 21,82 ανά μετοχή, 100.412 μετοχές, συνολικής αξίας  € 2.190.648,22

β) Στις 14/6/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 21,58 ανά μετοχή, 106.315 μετοχές, συνολικής αξίας  € 2.294.746,31

γ) Στις 19/6/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 22,45 ανά μετοχή, 35.024 μετοχές, συνολικής αξίας  € 786.184,25

δ) Στις 20/6/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 22,21 ανά μετοχή, 89.313 μετοχές, συνολικής αξίας  € 1.983.262,81.