Ανακοίνωση ακύρωσης Ιδίων Μετοχών 30.6.2006 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση ακύρωσης Ιδίων Μετοχών 30.6.2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η  A΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 17/04/2006, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2.593.800,00 ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 383.971.742 σε 383.185.742 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 786.000 ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

Οι ως άνω ακυρούμενες ίδιες μετοχές αγοράσθηκαν κατά το διάστημα 22/09/2005 - 07/11/2005, σε εκτέλεση  απόφασης της από 05/04/2005 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, καθώς και των από 28/06/2005 και 22/09/2005 αποφάσεων του Δ.Σ. της.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον σε 1.264.512.948,60 ευρώ, διαιρούμενο σε 383.185.742 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής  3,30 ευρώ.

Την 22/06/2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-9063 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου  του Καταστατικού της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 29/06/2006, ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των μετοχών της Τράπεζας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας ορίζεται ότι, από την 05/07/2006 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 786.000 μετοχών οι οποίες ακυρώνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου της Τράπεζας: Σανταρόζα 5, 105 64 Αθήνα, τηλ: 210-3357300.

Αθήνα,30/06/2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της Τράπεζας EFGEurobankErgasias Α.Ε.