Γνωστοποίηση Αγορών Ιδίων Μετοχών 30.6.2006 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Γνωστοποίηση Αγορών Ιδίων Μετοχών 30.6.2006

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Τράπεζα EFGEurobankErgasiasA.E. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του κ.ν. 2190/1920 και βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 3.4.2006) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 14.4.2006), προέβη , μέσω του μέλους του Χ.Α.  EFG Eurobank Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:

α) Στις 21/6/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 21,82 ανά μετοχή, 52.063 μετοχές, συνολικής αξίας  € 1.135.919,75

β) Στις 22/6/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 21,81 ανά μετοχή, 77.339 μετοχές, συνολικής αξίας  € 1.687.069,93

γ)  Στις 23/6/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 21,51 ανά μετοχή, 42.500 μετοχές, συνολικής αξίας  € 914.170,34

δ)  Στις 26/6/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 20,94 ανά μετοχή, 63.594 μετοχές, συνολικής αξίας  € 1.331.693,61

ε)  Στις 27/6/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 20,75 ανά μετοχή, 37.715 μετοχές, συνολικής αξίας  € 782.681,79

στ)  Στις 28/6/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 20,75 ανά μετοχή, 24.500 μετοχές, συνολικής αξίας  € 508.397,62

ζ)  Στις 29/6/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 21,13 ανά μετοχή, 7.285 μετοχές, συνολικής αξίας  € 153.959,44.