Ανακοίνωση Εκποίησης Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών 15.6.2006 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση Εκποίησης Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών 15.6.2006

Η Τράπεζα EFGEurobankErgasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 2 του ν. 3371/2005(ΦΕΚ Α’ 178/14.7.2005) και της απόφασης 1/380/4.5.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς(ΦΕΚ Β’ 657/25.5.2006), οι ενσώματες ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας που δεν έχουν κατατεθεί στην Τράπεζα προς αποϋλοποίηση μέχρι και την 14.7.2006(εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος του παραπάνω νόμου), συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών που προέρχονται από εταιρικές πράξεις, θα εκποιηθούν με επιμέλεια της Τράπεζας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την ακόλουθη διαδικασία: Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Τράπεζας, θα χορηγηθεί η άδεια εκποίησης, θα διορισθεί το Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών που θα διενεργήσει την εκποίηση, και θα καθοριστούν οι προς εκποίηση μετοχές, καθώς και η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας εκποίησης. Το προϊόν της εκποίησης θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπου θα είναι στη διάθεση των δικαιούχων. Για τα ανωτέρω θέματα η Τράπεζα θα ενημερώνει τους μετόχους με νεότερες ανακοινώσεις.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, που δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, να προσέλθουν το συντομότερο δυνατό και εάν είναι δυνατόν έως και την 30η Ιουνίου 2006 στην Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου ή σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας και να αιτηθούν την αποϋλοποίηση των μετοχών τους, προσκομίζοντας τα αποθετήρια έγγραφα ή τους φυσικούς τίτλους και αντίγραφο μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ. Σε περίπτωση που ο μέτοχος δεν έχει μερίδα στο Σ.Α.Τ., πρέπει να απευθύνεται σε οποιονδήποτε χειριστή λογαριασμού, δηλαδή Χρηματιστηριακή Εταιρεία ή Τράπεζα Θεματοφύλακα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου της Τράπεζας: Σανταρόζα 5, 105 64 Αθήνα, τηλ: 210-3357262,-3, 210-3357158,-9.