Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επιτόκια

Η Τράπεζα EurobankEFG, μετά την αύξηση κατά 0,25% του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), προσαρμόζει τα επιτόκια της από 14/6/2006 ως ακολούθως:

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Τα επιτόκια του Ευρωπαικού Αποταμιευτικού Λογαριασμού, η απόδοση του οποίου συνδέεται με το επιτόκιο της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας, αναπροσαρμόζονται αυτόματα και ισόποσα κατά 0,25%.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Τα επιτόκια χορηγήσεων της Τράπεζας που είναι συνδεδεμένα με το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ αναπροσαρμόζονται ανάλογα κατά 0,25%.

Στις επιμέρους κατηγορίες χορηγήσεων:

1.                  Τα Βασικά Επιτόκια χορηγήσεων για Εταιρείες και Επαγγελματίες

2.                  Tο Βασικό Στεγαστικό Επιτόκιο της Τράπεζας

3.                  Τα επιτόκια της καταναλωτικής πίστης

4.                  Καθώς επίσης και το χρεωστικό επιτόκιο της Τράπεζας και της EFGEurobank Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. των συμβάσεων παροχής πίστωσης για αγορά μετοχών (margin),

αναπροσαρμόζονται ανάλογα κατά 0,25%.