Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.6.2006 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 13.6.2006

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Τράπεζα EFGEurobankErgasiasA.E. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του κ.ν. 2190/1920 και βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 3.4.2006) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 14.4.2006), προέβη , μέσω του μέλους του Χ.Α.  EFG Eurobank Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:

α) Στις 5/6/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 22,60 ανά μετοχή, 3.620 μετοχές, συνολικής αξίας  € 81.799,87

β) Στις 6/6/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 22,37 ανά μετοχή, 43.000 μετοχές, συνολικής αξίας  € 961.713,39

γ) Στις 7/6/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 22,46 ανά μετοχή, 12.000 μετοχές, συνολικής αξίας  € 269.571,38

δ) Στις 8/6/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 22,17 ανά μετοχή, 28.500 μετοχές, συνολικής αξίας  € 631.914,65

ε) Στις 9/6/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 22,35 ανά μετοχή, 66.500 μετοχές, συνολικής αξίας  € 1.486.474,56.