Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 5.6.2006 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 5.6.2006

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Τράπεζα EFGEurobankErgasiasA.E. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του κ.ν. 2190/1920 και βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 3.4.2006) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 14.4.2006), προέβη , μέσω του μέλους του Χ.Α.  EFG Eurobank Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:

α) Στις 25/5/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 21,93 ανά μετοχή, 52.800 μετοχές, συνολικής αξίας  € 1.158.124,43

β) Στις 29/5/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 22,61 ανά μετοχή, 33.756 μετοχές, συνολικής αξίας  € 763.198,45

γ) Στις 30/5/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 21,99 ανά μετοχή, 34.950 μετοχές, συνολικής αξίας  € 768.527,04

δ) Στις 31/5/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 22,15 ανά μετοχή, 75.064 μετοχές, συνολικής αξίας  € 1.662.616,54

ε) Στις 1/6/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 22,13 ανά μετοχή, 47.639 μετοχές, συνολικής αξίας  € 1.054.322,02.