Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.5.2006 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 17.5.2006

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Τράπεζα EFGEurobankErgasiasA.E. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του κ.ν. 2190/1920 και βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 3.4.2006) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 14.4.2006), προέβη , μέσω του μέλους του Χ.Α.  EFG Eurobank Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:

α) Στις 9/5/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 32.30 ανά μετοχή, 316 μετοχές, συνολικής αξίας  € 10.223,13

β) Στις 10/5/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 31.43 ανά μετοχή, 99.949 μετοχές, συνολικής αξίας  € 3.146.473,40

γ) Στις 11/5/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 30.03 ανά μετοχή, 80.000 μετοχές, συνολικής αξίας  € 2.406.422,75

δ) Στις 12/5/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 29.74 ανά μετοχή, 10.000 μετοχές, συνολικής αξίας  € 297.875,84

ε) Στις 15/5/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 29.01 ανά μετοχή, 50.000 μετοχές, συνολικής αξίας  € 1.452.980,94

στ) Στις 16/5/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 28.75 ανά μετοχή, 50.000 μετοχές, συνολικής αξίας  € 1.439.818,33.