Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 3.5.2006 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Γνωστοποίηση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 3.5.2006

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Τράπεζα EFGEurobankErgasiasA.E. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επ. του κ.ν. 2190/1920 και βάσει σχετικών αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (συνεδρίαση της 3.4.2006) και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (συνεδρίαση της 14.4.2006), προέβη , μέσω του μέλους του Χ.Α.  EFG Eurobank Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:

α) Στις 20/4/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 31,53 ανά μετοχή, 26.500 μετοχές, συνολικής αξίας  € 837.013,09.

β) Στις 25/4/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 31,02 ανά μετοχή, 34.215 μετοχές, συνολικής αξίας  € 1.063.230,65.

γ) Στις 26/4/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 31,14 ανά μετοχή, 1.989 μετοχές, συνολικής αξίας  € 62.036,34.

δ) Στις 27/4/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 31,68 ανά μετοχή, 5.587 μετοχές, συνολικής αξίας  € 177.295,22.

ε) Στις 28/4/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 31,53 ανά μετοχή, 24.500 μετοχές, συνολικής αξίας  € 773.831,40.

στ) Στις 2/5/2006 η Τράπεζα αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης € 31,58 ανά μετοχή, 20.630 μετοχές, συνολικής αξίας  € 652.578,42.