Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurolife ΑΙΑΖ ΑΕΓΑ

Ιδιαίτερα θετική πορεία παρουσίασαν κατά το 2005 οι εργασίες των ασφαλιστικών εταιριών της EurobankEFG.

Οι δυο ασφαλιστικές εταιρίες EFGEurolife ΑΕΑΖ και EFGEurolifeAEΓΑ, κατά 100% θυγατρικές της Eurobank, αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους της Ελληνικής αγοράς με ισχυρή ανάπτυξη εργασιών που, το 2005, παρουσίασε αύξηση κατά 44% σε σχέση με το 2004, φθάνοντας τα €386 εκατ. σε καθαρά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα.

Τα συνολικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ποσοστό 27% και ανήλθαν το 2005 σε €38,6 εκατ., σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Και οι δύο εταιρίες διατηρούν υψηλή αποθεματοποίηση και ίδια κεφάλαια τα οποία υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα περιθώρια φερεγγυότητας κατά περίπου 118 %.

Ειδικότερα, η EFGEurolifeAEAZ κατέχει την πρώτη θέση στις Ασφαλίσεις Ζωής με μερίδιο αγοράς 19%.  Η παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής  της εταιρίας σημείωσε αύξηση κατά 45 % και διαμορφώθηκε στα €366 εκατ.  Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €30,2 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 30% σε σχέση με το 2004.

Στον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων η EFGEurolife ΑΕΓΑ σημείωσε αύξηση παραγωγής κατά 26%, η οποία διαμορφώθηκε στα €20 εκατ.  Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €8,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16 % σε σχέση με το 2004.