Αποκοπή δικαιώματος σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών και έναρξη διαπραγμάτευσης νέων δωρεάν μετοχών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αποκοπή δικαιώματος σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών και έναρξη διαπραγμάτευσης νέων δωρεάν μετοχών

Το Δ.Σ. της Τράπεζας EFGEurobankErgasias Α.Ε. γνωστοποιεί προς τους κ.κ. μετόχους της τα εξής:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3/4/2006 αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 211.184.460,30 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και έκδοση 63.995.291 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ εκάστη, σε αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές.

Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον σε 1.267.106.748,60 ευρώ, διαιρούμενο σε 383.971.742 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 3,30 ευρώ.

Την 27/4/2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-5975/2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, συνεπεία της ανωτέρω αύξησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., στην Συνεδρίασή του στις 11/5/2006, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο των ανωτέρω νέων δωρεάν μετοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας ορίζονται τα εξής :

α)  Δικαίωμα συμμετοχής στην ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της Τράπεζας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της  Τρίτης 16/5/2006.

β)  Από την επομένη εργάσιμη, Τετάρτη 17/5/2006, οι μετοχές της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην ανωτέρω αύξηση με διανομή δωρεάν μετοχών.

γ)  Από την ίδια ανωτέρω ημερομηνία, Τετάρτη 17/5/2006, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

δ)  Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 63.995.291 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η ημερομηνία πίστωσης  αυτών στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ορίζεται η Τετάρτη 24/5/2006.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο το οποίο είναι διαθέσιμο από 20/4/2006 σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Τράπεζας στην Αθήνα, οδός Λαοδικείας 16, Αθήνα 11528, και από 20/4/2006 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr, καθώς επίσης μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Τράπεζας (τηλ. 210-7452346, κα Φωτεινοπούλου Μάρθα).

Αθήνα, 12/5/2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της Τράπεζας EFGEurobankErgasias Α.Ε.