Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (άρθρο 16 παρ. 2 περ. στ’ κ.ν. 2190/1920 και άρθρο 1 π.δ 30/1988)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 3/04/2006 αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 2.161.500 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση φορολογημένων κερδών προηγουμένων χρήσεων που είχαν αχθεί σε αποθεματικά. Η εν λόγω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 655.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,30 Ευρώ εκάστη, και τη δωρεάν διανομή σε μέλη του προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, περιλαμβανομένων μελών Δ.Σ. με οποιαδήποτε σχέση και μορφή εργασίας.
Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται πλέον σε 1.055.922.288,30 Ευρώ, διαιρούμενο σε 319.976.451 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 3,30 Ευρώ.
Την 18/04/2006 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-5319/2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Τράπεζας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., στη Συνεδρίασή του στις 27/04/2006, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων δωρεάν μετοχών.
Κατόπιν τούτου, από την Πέμπτη 4 Μαΐου 2006, αρχίζει στο Χρηματιστήριο Αθηνών η διαπραγμάτευση των 655.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση. Από την ίδια ημερομηνία, οι εν λόγω μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Επίσης, διευκρινίζεται ότι, από την ως άνω ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο το οποίο είναι διαθέσιμο από 20/04/2006 σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Τράπεζας στην Αθήνα, οδός Λαοδικείας 16, Αθήνα 11528, και από 20/4/2006 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr, καθώς επίσης μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Τράπεζας (τηλ. 210-7452346, κα Φωτεινοπούλου Μάρθα).
Αθήνα, 28 Απριλίου 2006
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε