Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών που διανέμονται δωρεάν στους μετόχους, με αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. δ΄και παρ. 2 περ. ε΄του ν. 3401/2005 

για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών

της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. που προέρχονται από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και διανέμονται δωρεάν στους μετόχους,

με αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα»), σχετικώς με τη διάθεση στους μετόχους της νέων δωρεάν μετοχών, που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3ης Απριλίου 2006, πληροφορεί το κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. δ’ και παρ. 2 περ. ε’ του ν. 3401/2005, για τα ακόλουθα: 

Η Τράπεζα, αποσκοπώντας στη βελτίωση της εμπορευσιμότητας της μετοχής, με τη μείωση του ανά μετοχή κόστους απόκτησής της και ιδίως προκειμένου να είναι αυτή πιο προσιτή στους μη θεσμικούς επενδυτές, θα διαθέσει στους μετόχους της νέες δωρεάν μετοχές , που θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά ποσό 211.184.460,30 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Συγκεκριμένα, θα εκδοθούν 63.995.291 μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον, οι οποίες θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδητης χρήσεως 2006, και θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους με αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτήθηκε να ρυθμίσει, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, τα διαδικαστικά θέματα και τις τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των νέων μετοχών και την εισαγωγή τους στο Χ.Α., καθώς και τις λεπτομέρειες και τα τεχνικά θέματα σχετικώς με την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση, μεταξύ των οποίων να λάβει απόφαση για την εκποίηση των δικαιωμάτων αυτών (με τη φροντίδα της Τράπεζας προς την οποία η από 3-4-2006 Γενική Συνέλευση παρείχε την σχετική πληρεξουσιότητα) και, εν συνεχεία, τη διανομή στους δικαιούχους του προϊόντος της πωλήσεως.

 

Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού της Τράπεζας, όπου ορίζεται το μετοχικό της κεφάλαιο. Με την προτεινόμενη αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε ποσό 1.267.106.748,60 ευρώ και θα διαιρείται σε 383.971.742 μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου είναι οι κ.κ.:

1.                   Δημήτρης Μητροτόλης, Διευθυντής Λογιστηρίου & Εταιρικής Διακυβέρνησης,

2.                   Μάρθα Φωτεινοπούλου, Υπεύθυνη Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Το πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Τράπεζας στην Αθήνα, οδός Λαοδικείας 16, Αθήνα Τ.Κ. 11528 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Τράπεζας, τηλ.: 210 7452346, κα Φωτεινοπούλου Μάρθα.