Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών που διατίθενται δωρεάν στο προσωπικό

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. ε΄και παρ. 2 περ. στ΄του ν. 3401/2005 

για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέων μετοχών

της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. που προέρχονται

από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών

και διατίθενται  δωρεάν στο προσωπικό 

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα») σχετικώς με τη διάθεση νέων δωρεάν μετοχών σε μέλη του προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, που αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3ης Απριλίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. ε’ και παρ. 2 περ. στ’ του ν. 3401/2005, πληροφορεί το κοινό για τα ακόλουθα: 

Η Τράπεζα, στο πλαίσιο  ανταμοιβής των προσπαθειών και επιτευγμάτων του προσωπικού αυτής και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και δεδομένης της συνεχιζόμενης πολύ καλής απόδοσης και της εξάπλωσης της παρουσίας του Ομίλου στη Νέα Ευρώπη το 2005, θα διαθέσει,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 2 περ. στ΄ του κ.ν. 2190/20 και 1 του π.δ. 30/1988, δωρεάν μετοχές στο προσωπικό, που θα προέλθουν από αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους μη διατεθέντων κερδών προηγούμενων χρήσεων. Επειδή η έκδοση των μετοχών αυτών γίνεται υπέρ του προσωπικού, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, δεν τίθεται θέμα ασκήσεως δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων, δεδομένου ότι ο ίδιος ο νόμος προβλέπει εν προκειμένω τη μη συμμετοχή των μετόχων στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον αυτή γίνεται υπέρ του προσωπικού και υπό τους λοιπούς όρους του νόμου.

Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά ποσό 2.161.500 ευρώ, με έκδοση 655.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία και τιμής εκδόσεως στο άρτιον, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους φορολογημένων κερδών προηγουμένων χρήσεων που είχαν αχθεί σε αποθεματικά.

Οι νέες μετοχές θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδητης χρήσεως 2006 και θα διατεθούν δωρεάν σε μέλη του προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων εταιρειών, περιλαμβανομένων μελών Δ.Σ. με οποιαδήποτε σχέση και μορφή εργασίας, που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στις 31.12.2005, με κριτήριο επιλογής και κατανομής τη  συμβολή καθενός στο έργο της Τράπεζας ή των συνδεδεμένων εταιρειών σε συνδυασμό με τη θέση και το λειτουργικό επίπεδο ευθύνης του.  Η ειδικότερη κατανομή των νέων μετοχών στους δικαιούχους θα αποφασισθεί, με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, από το Δ.Σ., το οποίο θα δύναται να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω προς τούτο την ειδική Επιτροπή Ανταμοιβών.

Συνεπεία της ανωτέρω αυξήσεως, θα τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού της Τράπεζας, όπου ορίζεται το μετοχικό της κεφάλαιο. Με την προτεινόμενη αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέλθει σε ποσό 1.055.922.288,30 ευρώ και θα διαιρείται σε 319.976.451 μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου είναι οι κ.κ.:

1.                   Δημήτρης Μητροτόλης, Διευθυντής Λογιστηρίου & Εταιρικής Διακυβέρνησης,

2.                   Μάρθα Φωτεινοπούλου, Υπεύθυνη Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Το πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Τράπεζας στην Αθήνα, οδός Λαοδικείας 16, Αθήνα Τ.Κ. 11528 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Τράπεζας, τηλ.: 210 7452346, κα Φωτεινοπούλου Μάρθα.