Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 3.4.2006 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 3.4.2006

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Α.   Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας συνεδρίασε στις 3 Απριλίου 2006 με απαρτία 60,60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (193.487.782 μετοχές, στις οποίες περιλαμβάνονται και 1.978.782 μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου) και αποφάσισε τα εξής :

1)       Την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2005 και την καταβολή μερίσματος €0,90 ανά μετοχή. Δεδομένης της διανομής προμερίσματος χρήσης 2005, ύψους €0,36 ανά μετοχή, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 23 Νοεμβρίου 2005, το υπόλοιπο προς διανομή στους μετόχους μέρισμα ανέρχεται σε €0,54 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι  μέτοχοι της Τράπεζας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 4.4.2006. Κατά συνέπεια από την Τετάρτη 5 Απριλίου 2006 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2005. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Πέμπτη 13 Απριλίου 2006.

Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:

Ψήφισαν υπέρ: 184.260.874 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,215% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές.

Απείχαν της ψηφοφορίας: 7.248.126 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,785% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

2)         Την αναπροσαρμογή της φορολογικά αναπόσβεστης αξίας των ακινήτων της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3229/2004.

Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:

Ψήφισαν υπέρ: 185.877.918 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,060% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές.

Απείχαν της ψηφοφορίας:5.631.082 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,940% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

3)         Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε  ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005.

Ψήφισαν υπέρ: 185.793.672 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,016% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Ψήφισαν κατά: 70.294 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,037% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Απείχαν της ψηφοφορίας: 5.645.034 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,947% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

4)         Τη δωρεάν διάθεση 655.000 μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ.2 περ. στ΄του κ.ν. 2190/20 και του π.δ. 30/1988, που θα προέλθουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2.161.500 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση κερδών, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας. Ο αριθμός των δωρεάν μετοχών που θα διανεμηθεί τελικώς στο προσωπικό θα ανέλθει σε 786.000 μετοχές, συνεπεία της δωρεάν διανομής στους μετόχους 2 μετοχών για κάθε 10 παλαιές (έγκριση 10ου θέματος ημερησίας διάταξης – 8ο κατωτέρω). Το Διοικητικό Συμβούλιο  εξουσιοδοτήθηκε να ρυθμίσει τα διαδικαστικά θέματα και λεπτομέρειες.

Ψήφισαν υπέρ: 178.245.750 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 93,074% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Ψήφισαν κατά: 5.449.789 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,846% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Απείχαν της ψηφοφορίας: 7.813.461 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,080% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

5)       Την εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών «ΠΡΑΙΣΓΟΥΟΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ», για  τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2006. Η αμοιβή των ελεγκτών θα καθοριστεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Ψήφισαν υπέρ: 185.869.616 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,055% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές.

Απείχαν της ψηφοφορίας: 5.639.384 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,945% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

6)       Την έγκριση α) των αμοιβών που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2005 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις προεγκρίσεις της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και β) των αμοιβών για τη χρήση 2006 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Διευθυντών.

 

Ψήφισαν υπέρ: 185.865.453 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,053% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Ψήφισαν κατά: 4.163 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,002% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Απείχαν της ψηφοφορίας: 5.639.384 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,945% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

7)       Την απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα μηνών από σήμερα, εφάπαξ ή τμηματικά, με ανώτατη τιμή αγοράς 40 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή 6 ευρώ ανά μετοχή, μέχρι του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στο 5% του μετοχικού κεφαλαίου. Η ανώτατη και κατώτατη τιμή απόκτησης ιδίων μετοχών θα αναπροσαρμοστεί κατά την ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψης από τους μετόχους 2 νέων δωρεάν μετοχών για κάθε 10 παλαιές (έγκριση 10ου θέματος ημερησίας διάταξης – 8ο κατωτέρω) σε 33,33 ευρώ και 5 ευρώ αντιστοίχως.

Ψήφισαν υπέρ: 185.822.685 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,031% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Ψήφισαν κατά: 56.424 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,029% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Απείχαν της ψηφοφορίας: 5.629.891 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,940% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

8)       Τη δωρεάν διανομή στους μετόχους νέων μετοχών, με αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές, που θα προέλθουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον.

Ψήφισαν υπέρ: 185.890.421 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,066% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές.

Απείχαν της ψηφοφορίας: 5.618.579 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,934% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

9)       Την τροποποίηση του καταστατικού με σκοπό την παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητας να παρέχει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Τράπεζας, άδεια να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

Ψήφισαν υπέρ: 185.653.344 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 96,942% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Ψήφισαν κατά: 221.032 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,116% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Απείχαν της ψηφοφορίας: 5.634.385 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,942% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

Οι ανωτέρω αποφάσεις της  Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθούν αμέσως μετά την λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

B.        Η συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του πέμπτου και ενάτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, σχετικώς με το πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920 και την ακύρωση ιδίων μετοχών αντιστοίχως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, ματαιώθηκε κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, λόγω της μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας, και θα πραγματοποιηθεί στην Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 17 Απριλίου 2006, ημέρα Δευτέρα, στις 10 π.μ., στο Ξενοδοχείο «AthensPlaza», Πλατεία Συντάγματος, κατόπιν της από 3/4/2005 σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. της Τράπεζας.