Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος Χρήσεως 2005 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση Πληρωμής Μερίσματος Χρήσεως 2005

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. της 3ης Απριλίου 2006, το μέρισμα της χρήσεως 2005 ανέρχεται σε 0,90 ευρώ ανά μετοχή. Δεδομένης της διανομής προμερίσματος χρήσης 2005, ύψους 0,36 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας στις 23 Νοεμβρίου 2005, το υπόλοιπο προς διανομή στους μετόχους μέρισμα ανέρχεται σε  0,54 ευρώ ανά μετοχή.

 

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Τράπεζας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 4.4.2006. Κατά συνέπεια από την Τετάρτη 5 Απριλίου 2006 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2005.

 

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλεται την Πέμπτη 13 Απριλίου 2006, με τους παρακάτω τρόπους:
• με κατάθεση στους λογαριασμούς των μετόχων οι οποίοι έχουν ορίσει την Τράπεζα ως χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)
• από τον χειριστή του λογαριασμού αξιών στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους
,
• από το Δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας στους μετόχους που έχουν ζητήσει τη μη είσπραξη μερισμάτων από το χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον ειδικό λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.). Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα θα είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υποδιεύθυνση Μετοχολογίου της Τράπεζας: Σανταρόζα 5, 105 64 Αθήνα, τηλ: 210-3357262,-3, 210-3357158,-9.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

                                                                      
                                                                 
Αθήνα, 3 Απριλίου 2006                                                       Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.