Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ 28,4% ΤΗΣ LOGICDIS ΣΤΗΝ GIT HOLDINGS

HΤράπεζα EFGEurobankErgasias (EurobankEFG), μέτοχος (άμεσα και έμμεσα) κατά 28,4% της εταιρείας ΛΟΤΖΙΚ ΝΤΑΤΑ ΙΝΦΟΡΜΕΙΣΟΝ ΣΥΣΤΕΜΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ A.E. (LogicDIS) συμφώνησε σήμερα να μεταβιβάσει την συμμετοχή της αυτή στην GreekInformationTechnologyHoldingsA.E. (GITHoldings). Η GITHoldings είναι μέτοχος κατά 100% μεταξύ άλλων στις εταιρίες «SINGULAR SOFTWARE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» και «SINGULARINTEGRATOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ».

Επίσης, η EurobankEFG θα μεταβιβάσει σε εταιρεία που θα υποδείξει η GITHoldings το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο το οποίο έχει εκδώσει η LogicDIS το οποίο σε ενδεχόμενη μετατροπή του θα ανεβάσει την συμμετοχή της GITHoldings στην LogicDIS στο 42,7%.

Η συνολική αξία της συναλλαγής είναι 23,9 Εκατ. Ευρώ (€10 εκατ. για τη μεταβίβαση των μετοχών και €13,9 για την μεταβίβαση του ομολογιακού).  Το συνολικό τίμημα μπορεί να μειωθεί μέχρι 2 εκατ. Ευρώ ανάλογα με τις τελικές εκτιμήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών για την καθαρή θέση της LogicDIS μετά την δημοσίευση του Ισολογισμού της εταιρείας για την χρήση του 2005.

Η LogicDIS είναι μια εταιρεία με μακρόχρονη πορεία και ηγετική θέση στην αγορά υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής στην Ελληνική αγορά. Με την μεταβίβαση αυτή εισέρχεται στο μετοχικό της κεφάλαιο ένας όμιλος με μεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια, με επιπλέον εμπειρία και τεχνογνωσία και με στόχο την ηγετική θέση στον χώρο.

Παράλληλα, η υφιστάμενη επιτυχημένη συνεργασία της LogicDIS με την EurobankEFG, θα συνεχισθεί και θα ενισχυθεί περαιτέρω, αφού η EurobankEFG υπέγραψε πενταετή συμφωνία συνολικού ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ με τον όμιλο των εταιρειών GITHoldings για συνεργασία σε τομείς όπως η προμήθεια τυποποιημένου λογισμικού τρίτων και ιδιοπαραγόμενου λογισμικού, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού, η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, και οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για συστήματα πληροφορικής.

Σύμβουλοι των πωλητών ήταν η KANTORCAPITAL και των αγοραστών η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ.