Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετόχων από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μετά από άσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως (Stock Options) | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετόχων από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μετά από άσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως (Stock Options)

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Τη Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2006, αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 47.343 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, κατά συνολικό ποσό 156.231,90 ευρώ, δυνάμει της από 16-12-2005 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω ασκήσεως από τους δικαιούχους (προσωπικό και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών) δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με τις από 19-5-2003 και 5-4-2004 αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 29-11-2004 απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας. Μετά την ανωτέρω αύξηση, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του ν. 2190/1920, δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.053.760.788,30 ευρώ και διαιρείται σε 319.321.451 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω 47.343 νέες μετοχές διατέθηκαν ως εξής:

α) 1.176 μετοχές του 4ου Προγράμματος σε 3 δικαιούχους με τιμή διαθέσεως 5,50 ευρώ ανά μετοχή (βάσει της Γ.Σ. της 19-5-2003), και

β) 46.167 μετοχές του 5ου Προγράμματος σε 14 δικαιούχους με τιμή διαθέσεως 8,98 ευρώ ανά μετοχή (βάσει των Γ.Σ. της 5-4-2004 και 29-11-2004).

Η καταβολή του ποσού της ανωτέρω αύξησης πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στις 19-12-2005. Η πιστοποίηση της ανωτέρω καταβολής καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 22-12-2005, και η εισαγωγή των νέων μετοχών εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 17.01.2006

Με την από 9-1-2006 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας ορίζεται ότι οι ανωτέρω 47.343 νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών τη Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2006 και ότι από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές αυτές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Από την ίδια ως άνω ημερομηνία (23-1-2006), η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των μετοχών της Τράπεζας θα γίνεται σε νέα τιμή εκκίνησης, προσαρμοσμένη σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Δ.Σ. και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να ενημερώνονται από το σχετικό έντυπο το οποίο είναι διαθέσιμο από 4-1-2006 σε έγχαρτη μορφή  στα γραφεία της Τράπεζας στην Αθήνα, οδός Λαοδικείας 16, Αθήνα Τ.Κ. 11528, και από 4-1-2006 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr, καθώς επίσης να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Τράπεζας, τηλ.: 210 7452346, κα Φωτεινοπούλου Μάρθα.

Αθήνα,  18 Ιανουαρίου 2006

Τράπεζα EFGEurobankErgasias Α.Ε.