Απόκτηση Ιδίων Μετοχών Μέσω Του Χρηματιστηρίου Αθηνών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών Μέσω Του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο διάστημα από 1.10.2005 μέχρι 31.12.2005αγόρασε 1.855.405 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσεως 26,12 ευρώ ανά μετοχή.

Η  αγορά των ανωτέρω μετοχών έγινε σύμφωνα με την από 22.9.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η οποία ελήφθη σε εφαρμογή της από 5.4.2005 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά από την Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920,  ιδίων μετοχών που δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 5% του συνόλου των μετοχών της, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες μετοχές.

Κατόπιν των  ανωτέρω, η Τράπεζα κατέχει σήμερα συνολικά 1.885.524 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,59%του σημερινού μετοχικού  κεφαλαίου της.

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου  2006

Τράπεζα  EFGEurobank Ergasias  A.E.