Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. γνωστοποιεί στους μετόχους της τα ακόλουθα :

Α) Την Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2005, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 5.264.571 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., που εκδόθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της  λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας ΠΡΟΟΔΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε. Η εισαγωγή των ανωτέρω νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών εγκρίθηκε με την από 20-12-2005 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.

 

Από την ίδια ως άνω ημερομηνία, 27 Δεκεμβρίου 2005, οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στους λογαριασμούς αξιών των μετόχων της απορροφηθείσας ΠΡΟΟΔΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε. που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, στο Σύστημα Αυλων Τίτλων, μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 25-11-2005, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, η οποία έχει ως ακολούθως: Κάθε 7,9 μετοχές της απορροφηθείσας ΠΡΟΟΔΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε. ανταλλάσσονται με 1 νέα μετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., ονομαστικής αξίας 3,26 ευρώ.

Τα κλασματικά δικαιώματα που προήλθαν από την ανωτέρω συγχώνευση θα εκποιηθούν και το προϊόν εκποιήσεως θα αποδοθεί στους δικαιούχους. Δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι της ΠΡΟΟΔΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε. που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών στις 25-11-2005 μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α.

Η καταβολή του προϊόντος εκποιήσεως θα γίνει στους ανωτέρω δικαιούχους στις 2-1-2006, ως εξής: Το ποσό που αναλογεί στους μετόχους που έχουν ορίσει την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. χειριστή του λογαριασμό αξιών τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων, θα κατατεθεί στους λογαριασμούς τους. Οι υπόλοιποι μέτοχοι θα μπορούν να το εισπράξουν από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., προσκομίζοντας το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Β) Από την Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2005, οι μετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω μετοχών που εκδόθηκαν λόγω της συγχωνεύσεως με την ΠΡΟΟΔΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.) θα διαπραγματεύονται με τη νέα ονομαστική αξία, ποσού 3,30 ευρώ ανά μετοχή, που αποφασίστηκε από την από 31-10-2005 Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γ.Σ. της Τράπεζας, λόγω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Τράπεζας, βάσει του ν. 2065/1992. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., στη συνεδρίασή του της 20-12-2005, ενημερώθηκε για την ανωτέρω αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Τράπεζας.

Γ) Μετά τις ανωτέρω μεταβολές (λόγω συγχώνευσης και κεφαλαιοποίησης) του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις 25–11–2005, με την καταχώριση στο Μ.Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης της υπ’ αριθ. πρωτ. Κ2-15002/25.11.05 εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας EFGEurobankErgasias Α.Ε ανέρχεται πλέον σε 1.053.604.556,4 ευρώ και διαιρείται σε 319.274.108 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η καθεμία.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 27η Δεκεμβρίου 2005, στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης) θα διαπραγματεύονται συνολικά 319.274.108 κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η καθεμία.

Το Έγγραφο του άρθρου 4 του ν. 3401/2005, που συντάχθηκε για τη συγχώνευση γνωστοποιήθηκε στο Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 14 Δεκεμβρίου 2005,  είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από τις 20 Δεκεμβρίου 2005, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.eurobank.gr) και του Χ.Α (www.ase.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Μετοχολογίου της Τράπεζας EFGEurobankErgasias Α.Ε. (Σανταρόζα 5, 105 64 Αθήνα. Τηλ. 210-33.57.261 και 210-33.57.262).

Αθήνα,  22 Δεκεμβρίου 2005

Τράπεζα EFGEurobankErgasias Α.Ε.