Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών Μέσω Του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, κατόπιν της από 19.12.2005 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, προτίθεται να αγοράσει, στο διάστημα από 1.1.2006 έως 5.4.2006, μέχρι 5.000.000 ίδιες μετοχές, με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των  27,09 ευρώ και  κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 5 ευρώ ανά μετοχή.

Η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη σε εφαρμογή της από  5.4.2005 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά από την Τράπεζα ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, με ανώτατη και κατώτατη τιμή αγοράς ανά μετοχή τις ανωτέρω αναφερόμενες, μέχρι του συνολικού αριθμού που αντιστοιχεί στο 5% του συνόλου των μετοχών της, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες μετοχές.
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου  2005
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.