Πληρωμή Προσωρινού Μερίσματος Χρήσεως 2005 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πληρωμή Προσωρινού Μερίσματος Χρήσεως 2005

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., σχετικά με τη διανομή προσωρινού μερίσματος (ποσού €0,36 ανά μετοχή) από τα κέρδη της χρήσης 2005, η διανομή του οποίου αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του της 23ης Νοεμβρίου 2005, ανακοινώνει τα ακόλουθα :

(α)  Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος είναι :
1. Οι κατά την 5η Δεκεμβρίου 2005 μέτοχοι της Τράπεζας. Κατά συνέπεια, από την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2005 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2005,2. Οι κύριοι των νέων μετοχών της Τράπεζας, οι οποίες θα εκδοθούν λόγω της συγχώνευσης της Τράπεζας με την εταιρεία «ΠΡΟΟΔΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.», και
3. Οι κύριοι (μέλη του προσωπικού και του Δ.Σ.) των μετοχών που θα εκδοθούν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά το μήνα Δεκέμβριο 2005.

(β) Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος θα γίνει ως εξής:
1. Στους κατά την 5–12–2005 μετόχους της Τράπεζας, το προσωρινό μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από τις 16 Δεκεμβρίου 2005, ως εξής: Στους δικαιούχους μετόχους που έχουν ορίσει την Τράπεζα ως χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), το προσωρινό μέρισμα θα καταβληθεί με πίστωση των λογαριασμών τους στις 16–12–2005, ενώ οι υπόλοιποι μέτοχοι θα μπορούν να το εισπράξουν, από τις 16–12–2005 και εφεξής, από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

2. Στους κυρίους των μετοχών της Τράπεζας που θα εκδοθούν μετά τις 5–12–2005 λόγω της συγχώνευσης της Τράπεζας με την «ΠΡΟΟΔΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.», το προσωρινό μέρισμα θα καταβληθεί κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία (16–12–2005) –εφόσον έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών αυτών – και με τον ίδιο ανωτέρω τρόπο. Σε περίπτωση που στις 16-12-2005 δεν έχει πραγματοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών αυτών, η καταβολή θα γίνει (επίσης με τον ίδιο τρόπο) κατά την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημέρας έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών αυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία θα ανακοινωθεί δια του τύπου.

3. Στους κυρίους των μετοχών από άσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως, το προσωρινό μέρισμα θα καταβληθεί, με πίστωση των λογαριασμών τους στην Τράπεζα, κατά την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημέρας έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών αυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία θα ανακοινωθεί δια του τύπου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Μετοχολογίου της Τράπεζας: Σανταρόζα 5, 105 64 Αθήνα, τηλ: 210-3357158, 210-3357159.

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2005Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.