Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αποκοπή δικαιώματος λήψης Προμερίσματος

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., ανακοινώνει ότι η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης προμερίσματος, ποσού €0,36 ανά μετοχή, θα είναι η Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2005 και η καταβολή του θα αρχίσει από την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2005.  Από την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2005 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2005.

Η διανομή του προσωρινού μερίσματος αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίασή του της 23/11/2005, έναντι του μερίσματος για τη χρήση 2005, βάσει των καθαρών κερδών της Τράπεζας κατά την περίοδο 1.1.2005 – 30.9.2005.