Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο Όμιλος EFG Eurobank Ergasias, μέτοχος της “LogicDIS A.E.”

Ο Όμιλος της Τράπεζας EFGEurobankErgasias, μέτοχος (άμεσα και έμμεσα) κατά 28,2% της εταιρείας “LogicDISA.E.”, δήλωσε σήμερα στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας τα κατωτέρω:

1.      Ο Όμιλος, δείχνοντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και προοπτικές της εταιρείας συμμετείχε στην προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, καλύπτοντας συνολικά το 71% της αύξησης κεφαλαίου αυτής, αυξάνοντας έτσι σημαντικά την συμμετοχή του στην εταιρεία. Για τους ίδιους λόγους σκοπεύει να συμμετάσχει στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ασκώντας το σύνολο των δικαιωμάτων του και καλύπτοντας τυχόν αδιάθετα δικαιώματα στο σύνολό τους, εφόσον, βέβαια, εξακολουθεί να είναι μέτοχος της εταιρείας κατά την έναρξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων.

2.      Δεδομένου ότι το αντικείμενο δραστηριοτήτων της LogicDISA.E. βρίσκεται εκτός του κύριου αντικειμένου του Ομίλου, εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης της συμμετοχής του στην εταιρεία, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε αυτήν ισχυρού μετόχου με εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο αυτό. Εάν υπάρξει συγκεκριμένη σχετική απόφαση ή συμφωνία, αυτή θα ανακοινωθεί άμεσα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο Όμιλος της Τράπεζας EFGEurobankErgasias έχει αναπτύξει μια εκτεταμένη και επιτυχημένη συνεργασία με την LogicDIS. Ο Όμιλος, σε κάθε περίπτωση, προσβλέπει στην ενίσχυση της συνεργασίας αυτής με σκοπό την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας καθώς και  των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων της LogicDIS,  σε τομείς όπως η προμήθεια τυποποιημένου λογισμικού τρίτων και ιδιοπαραγόμενου λογισμικού, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού, η προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής, και οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για συστήματα Πληροφορικής.