Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2002

Αποτελεσματα Α’ Εξαμηνου 2002
Αποτελεσματα Α’ Εξαμηνου 2002
(Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - IAS)Καθαρά Κέρδη Ομίλου Α’ Εξαμήνου 2002 ύψους € 116 εκατ.,(-6%) μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει ενοποιημένα αποτελέσματα για το Α’ Εξάμηνο του 2002 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ). Οι διαφορές στα μεγέθη του Α΄ εξαμήνου του 2002 με βάση τα ΔΛΠ, έναντι των αντιστοίχων με βάση τα ΕΛΠ, οφείλονται κυρίως στη διαφορά αποτίμησης των Παραγώγων Προϊόντων. Οι διαφορές στα μεγέθη του Α΄ εξαμήνου του 2001 οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι σύμφωνα με τα ΕΛΠ η πρώην Telesis Τράπεζα Επενδύσεων ενοποιείται από το Α’ Τρίμηνο του 2001, ενώ κατά ΔΛΠ ενοποιείται από το Δ΄ Τρίμηνο του 2001.

Το Α’ εξάμηνο του 2002, τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias ανήλθαν σε € 116 εκ., έναντι € 123 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2001, υποχωρώντας κατά 6%. Την ίδια περίοδο, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, προ φόρων και μετά από δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε € 161 εκ. έναντι € 180 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2001, υποχωρώντας κατά 11%.  Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων ύψους € 22 εκ., που προσαύξησαν τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2001 και προήλθαν από τη μακροχρόνια μίσθωση του ξενοδοχείου King George, τα καθαρά κέρδη Α’ εξαμήνου του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 15%.

Αύξηση κατά 30% σημείωσαν τα κέρδη του δευτέρου τριμήνου 2002, έναντι της ίδιας περιόδου 2001 και ανήλθαν σε € 49 εκ. από  € 37 εκ., εξέλιξη η οποία μειώνει, σε επίπεδο εξαμήνου, την υστέρηση που είχε καταγραφεί κατά το Α’ τρίμηνο 2002 έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2001.

Τα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου του 2002, καταδεικνύουν ότι ο  Όμιλος EFG Eurobank Ergasias διατηρεί τους υψηλούς ρυθμούς αύξησης των Βασικών Εσόδων (δηλαδή των καθαρών εσόδων από τόκους και προμήθειες), τα οποία αυξήθηκαν κατά 17%, σε € 467 εκ. έναντι € 400 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η σταθερή αύξηση των Βασικών Εσόδων αντανακλά τη δυναμική του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias, καθώς και τη διευρυνόμενη παρουσία του στους τομείς με τα μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης και κερδοφορίας στην ελληνική αγορά.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2002 Το Σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε € 25,5 δισ. στα τέλη Ιουνίου 2002 από € 20,5 δισ. το Α’ εξάμηνο 2001 (αύξηση κατά 24,5%), γεγονός που αντανακλά τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη  του όγκου εργασιών. Η ισχυρή αυτή επέκταση οφείλεται στην αύξηση κατά 26,5% των Χορηγήσεων, οι οποίες ανήλθαν σε € 11,9 δισ. από € 9,4 δισ. στα τέλη Ιουνίου 2001, καθώς και στην αύξηση κατά 7% των Καταθέσεων, οι οποίες ανήλθαν σε € 16,4 δισ., από € 15,3 δισ. στα τέλη του Α’ εξαμήνου 2001 (εξαιρουμένων και στις δύο περιπτώσεις των συναλλαγών προς εκκαθάριση). Αναλυτικότερα:
 • Οι Χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 26,5%, ως αποτέλεσμα της αύξησης της χρηματοδότησης ιδιωτών κατά 39% (όπου περιλαμβάνονται η καταναλωτική και στεγαστική πίστη καθώς και τα δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις) και της αύξησης της χρηματοδότησης επιχειρήσεων  κατά 18% (όπου περιλαμβάνονται τα δάνεια προς μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Εξαιρώντας το χαρτοφυλάκιο που προήλθε από την εξαγορά της Telesis Τράπεζας Επενδύσεων, οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 21% έναντι του τέλους του Α’ εξαμήνου 2001. Αναλυτικότερα, η Καταναλωτική Πίστη αυξήθηκε κατά 39% και η Στεγαστική Πίστη κατά 35%. Η συνεχιζόμενη ταχεία ανάπτυξη των εργασιών χρηματοδότησης ιδιωτών αντανακλάται και στη διάρθρωση του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Έτσι, οι χορηγήσεις ιδιωτών αποτελούν πλέον το 43,3% των συνολικών χορηγήσεων στα τέλη του Α’ εξαμήνου 2002, έναντι 39,4% στα τέλη του ιδίου εξαμήνου 2001. Εξαιρουμένων των συναλλαγών προς εκκαθάριση, το σύνολο των απαιτήσεων κατά πελατών αντιστοιχεί σε 47% του συνόλου του ενεργητικού και σε 73% των συνολικών καταθέσεων. Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη σταθερή αύξηση των μεριδίων του Ομίλου σε όλους τους τομείς της αγοράς.Παρά την ισχυρή αύξηση των χορηγήσεων, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που συνδέονται με την ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου, παραμένουν σταθερά κάτω από το 3% του συνολικού χαρτοφυλακίου και καλύπτονται από προβλέψεις υψηλότερες από 80%, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
 • Οι Καταθέσεις (εξαιρουμένων των συναλλαγών προς εκκαθάριση) αυξήθηκαν κατά 7% και ανήλθαν σε € 16,4 δισ., από € 15,3 δισ. το Α’ εξάμηνο του 2001. Αν όμως αφαιρεθούν τα repos (που μειώθηκαν κατά 14%), οι καταθέσεις ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 19% και ανήλθαν σε € 11,4 δισ.  Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών (καταθέσεις, repos, αμοιβαία κεφάλαια και άλλα επενδυτικά προϊόντα)  παρουσίασαν αύξηση σε τρέχουσες τιμές κατά 12% και ανήλθαν σε € 23,4 δισ. Η βελτίωση αυτή επετεύχθη παρά τη σημαντική  πτώση της αξίας των εγχώριων μετοχικών χαρτοφυλακίων πελατών κατά το Α’ εξάμηνο του 2002.

  Τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους ήταν ο κύριος παράγοντας ενίσχυσης των εσόδων, καθώς αυξήθηκαν κατά 20% και ανήλθαν σε € 349 εκ. από € 292 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2001. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου (καθαρά έσοδα από τόκους προς μέσο ύψος ενεργητικού)  παρέμεινε υψηλότερο του 3%, γεγονός που οφείλεται στην ισχυρή ανάπτυξη του Ομίλου στην τραπεζική ιδιωτών.

  Τα Καθαρά Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες  σημείωσαν αύξηση κατά 9% και ανήλθαν σε € 118 εκ. από € 108 εκ. το Α’ εξάμηνο 2001. Το αποτέλεσμα αυτό επιτεύχθηκε καθώς, τόσο η αύξηση των προμηθειών από τις χορηγήσεις και τις εργασίες του δικτύου όσο και η αύξηση των εσόδων από δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής, υπερκάλυψαν την υποχώρηση των εσόδων που συνδέονται με χρηματιστηριακές συναλλαγές, αναδοχές και διαχείριση μετοχικών χαρτοφυλακίων.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηγετική θέση του Ομίλου στις εργασίες που συνδέονται με την κεφαλαιαγορά, ενισχύθηκε περαιτέρω, με σημαντική αύξηση των μεριδίων αγοράς στις χρηματιστηριακές συναλλαγές και στη διαχείριση διαθεσίμων. Το μερίδιο αγοράς του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias στις εγχώριες χρηματιστηριακές συναλλαγές ξεπέρασε το 12% το Α’ εξάμηνο του έτους. Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα, η EFG Eurobank Ergasias κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.

  Τα Καθαρά Εσοδα από Τόκους και Προμήθειες (Βασικά Έσοδα) αυξήθηκαν κατά  17%, σε  € 467 εκ. από € 400 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2001. Έτσι, τα Βασικά Έσοδα, συνεισέφεραν το 96% των συνολικών λειτουργικών εσόδων, έναντι 85% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2001 και οδήγησαν σε περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας και διατηρησιμότητας των εσόδων.

  Η συμβολή άλλων πηγών εσόδων στα συνολικά έσοδα του Α’ εξαμήνου ήταν περιορισμένη. Τα καθαρά έσοδα από το Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών και τα αποτελέσματα του Χαρτοφυλακίου Διαθεσίμων προς Πώληση, συνολικά, μειώθηκαν από € 34 εκ. σε € 12 εκ. Η μείωση αυτή είναι απόρροια χαμηλότερων κερδών από ομόλογα και συνάλλαγμα αφ’ ενός και υψηλότερων ζημιών από μετοχικούς τίτλους αφ’ ετέρου. Επιπλέον, τα μερίσματα από συμμετοχές μειώθηκαν από € 10 εκ. σε € 4 εκ., ενώ τα έκτακτα έσοδα ύψους € 22 εκ. από τη μακροχρόνια μίσθωση του ξενοδοχείου King George, που περιλαμβάνονταν στα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2001, βεβαίως δεν επαναλήφθηκαν. Το γεγονός αυτό, συνέβαλε περαιτέρω στη μειωμένη συνεισφορά των ανωτέρω πηγών εσόδων στα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα, που περιορίσθηκε στο 4%.

  Ως αποτέλεσμα, τα Συνολικά Λειτουργικά Έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,4% σε € 485 εκ., από € 469 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2001, ενώ εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων από τη μακροχρόνια μίσθωση του ξενοδοχείου King George, παρουσίασαν αύξηση 8,6% από € 446 εκ. σε € 485 εκ.

  Το συνολικό Λειτουργικό Κόστος ανήλθε σε € 287 εκ. σημειώνοντας αύξηση κατά 9,3% έναντι αύξησης κατά 10,2% στο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2000-Ιουνίου 2001. Στον υπολογισμό αυτό έχει απαλειφθεί η επίπτωση από την εξαγορά της Telesis, που δεν συμπεριλαμβανόταν στα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2001 καθώς, σύμφωνα με τα ΔΛΠ, ενοποιείται από το Δ’ τρίμηνο 2001. Για τον λόγο αυτό, στο Α’ εξάμηνο 2002 εμφανίζεται  αύξηση του συνολικού λειτουργικού κόστους κατά 13,6% σύμφωνα πάντα με τα ΔΛΠ. Η εξέλιξη του λειτουργικού κόστους συνδέεται με το γεγονός ότι η EFG Eurobank Ergasias επενδύει στην ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων διανομής, επεκτείνεται σε νέους τομείς εργασιών και παράλληλα ολοκληρώνει την εφαρμογή του νέου μηχανογραφικού συστήματος Altamira σε όλο το δίκτυο καταστημάτων. Οι προσπάθειες του Ομίλου για περιορισμό του κόστους θα συνεχισθούν εντατικά και στα επόμενα τρίμηνα, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής αποτελεσματικότητας και της λειτουργικής απόδοσης.

  Η Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων κατά το Α’ εξάμηνο του 2002 διαμορφώθηκε στο 11,9%. Το Σταθμισμένο Ενεργητικό (ως προς τους κινδύνους, Risk Weighted Assets) ανήλθε σε € 13,9 δισ. στα τέλη του Α’ εξαμήνου 2002. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας που ανέρχεται στο 12,5%, επιβεβαιώνει την ικανότητα του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias να διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγει στους μετόχους για να αντλήσει κεφάλαια στο προσεχές μέλλον.

  Βασικά μεγέθη Ομίλου EFG Eurobank Ergasias  σύμφωνα
  με τα ΔΛΠ (€ εκ.)
  Α’ εξάμηνο          
  2002
  Α’ εξάμηνο
  2001
  Μεταβολή
  Ετους %
  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  Σύνολο Ενεργητικού25.46220.45224,5%
  Απαιτήσεις κατά πελατών*11.9199.42626,5%
  Υποχρεώσεις προς πελάτες* 16.39215.3227,0%
  Ίδια Κεφάλαια1.8701.69710,2%
  *εξαιρουμένωντων συναλλαγών προς εκκαθάριση
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
  Καθαρά Έσοδα Τόκων34929219,5%
  Καθαρά Έσοδα Προμηθειών1181088,9%
  Βασικά Οργανικά Έσοδα46740016,6%
  Σύνολο Εσόδων4854693,4%
  Σύνολο Εσόδων εξαιρουμένων τωνέκτακτων εσόδων4854468,6%
  Κέρδη προ φόρων μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας161180(10,9%)
  Καθαρά κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας116123(6,1%)
  θαρά κέρδη εξαιρουμένων τωνέκτακτων κερδών11610114,6%

  Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

  Η EFG Eurobank Ergasias έχει από καιρό επιλέξει την ταυτόχρονη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της σύμφωνα τόσο με τα Διεθνή όσο και με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, επικεντρώνοντας ωστόσο την ανάλυση των αποτελεσμάτων στις λογιστικές καταστάσεις κατά ΔΛΠ (IAS). Οι λογιστικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα κατά ΔΛΠ απεικονίζουν πληρέστερα την οικονομική κατάσταση του Ομίλου, ενώ παράλληλα επιτρέπουν  τη σύγκριση με πιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Αντίθετα, τα ΕΛΠ επηρεάζονται κυρίως από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. Σύμφωνα με σχετικό Νόμο, που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Ελλήνων, οι ανώνυμες εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών οφείλουν να εφαρμόσουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μετά τις 31.12.2002.

  Τα μεγέθη του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, για το Α’ Εξάμηνο του 2002, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2001 έχουν ως εξής:

  Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε € 21,7 δισ., από € 19,8 δισ. Οι Χορηγήσεις ανήλθαν σε € 11,7 δισ. από € 9,8 δισ. Οι Καταθέσεις ανήλθαν σε € 16,4 δισ. από € 15,9 δισ. στα τέλη Ιουνίου 2001. Τα καθαρά Έσοδα από Τόκους (περιλαμβανομένων τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων και εξαιρουμένων κερδών ομολόγων) ανήλθαν σε € 350 εκ., από € 303 εκ.,  ενώ το καθαρό περιθώριο επιτοκίου διατηρείται άνω του 3%. Τα Βασικά Οργανικά Έσοδα (καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες), ανήλθαν σε € 465 εκ. από € 418 εκ. Τα συνολικά Λειτουργικά Έσοδα ανήλθαν σε € 485 εκ. από € 461 εκ. Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €  108 εκ., από € 120 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

 •