ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Την Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2005, ολοκληρώθηκαν, με καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης της υπ' αριθμ. Κ2-15002/25-11-2005 εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης:

α)   Η συγχώνευση της Τράπεζας με την εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου ΠΡΟΟΔΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε., με απορρόφηση της ΠΡΟΟΔΟΥ από την Τράπεζα.

β)   Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, λόγω της ανωτέρω συγχώνευσης, με έκδοση νέων μετοχών και παράλληλη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της από €2,95 σε €3,26, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

γ)  Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της από €3,26 
σε €3,30,
 δια κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Τράπεζας, βάσει του
ν. 2065/1992, και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.053.604.556,40 ευρώ και διαιρείται σε 319.274.108 μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η καθεμία.

Κατόπιν των ανωτέρω :

α)   Από τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2005 παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της ΠΡΟΟΔΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αθηνών

β) Οι εγγεγραμμένοι στις 25 Νοεμβρίου 2005 μέτοχοι των ανωτέρω δύο εταιρειών δικαιούνται τις νέες μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της συγχώνευσης κατά την συμφωνηθείσα σχέση ανταλλαγής. Ειδικότερα :

·       Kάθε μέτοχος της ΠΡΟΟΔΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε. θα ανταλλάσσει 7,9 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας αυτής με 1 νέα μετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ.

·       Οι  μέτοχοι της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. θα διατηρήσουν τον αριθμό μετοχών που ήδη κατέχουν, με αναπροσαρμοσμένη όμως την ονομαστική αξία κάθε μετοχής σε 3,30 ευρώ.

Η ημερομηνία πιστώσεως των λογαριασμών των μετόχων της ΠΡΟΟΔΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε. με τις νέες μετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., που θα εκδοθούν λόγω της συγχώνευσης, η ημερομηνία διαπραγμάτευσης των νέων αυτών μετοχών, καθώς και η ημερομηνία διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας με την νέα ονομαστική αξία, θα ανακοινωθούν δια του Τύπου. Με τον ίδιο τρόπο θα ανακοινωθούν και η ημερομηνία και οι λοιπές λεπτομέρειες αναφορικά με την καταβολή στους δικαιούχους του προϊόντος που θα προκύψει από την εκποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Τμήμα Μετόχων της Τράπεζας ΕFG Eurobank Ergasias A.E., Σανταρόζα 5, τηλ. (210) 3357158 & 3357159.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2005 

Τράπεζα EFGEurobankErgasiasA.E.