Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Διανομή προμερίσματος €0,36 ανά μετοχή

Η Τράπεζα EFGEurobankErgasiasA.E. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σε σημερινή συνεδρίασή του, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος €0,36 ανά μετοχή, έναντι του μερίσματος για τη χρήση 2005, βάσει των καθαρών κερδών της Τράπεζας κατά την περίοδο 1.1.2005-30.09.2005.

Στην απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου οδήγησαν οι ιδιαιτέρως θετικές εξελίξεις στα αποτελέσματα της Τράπεζας για το εννεάμηνο του 2005.  Κατά το διάστημα αυτό, η Eurobank συνέχισε να αναπτύσσεται ταχύτερα από την αγορά και να αυξάνει την πελατεία της, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη υψηλών λειτουργικών επιδόσεων.  Έτσι, τα Καθαρά Κέρδη (σε ενοποιημένη βάση) το εννεάμηνο 2005 αυξήθηκαν κατά 54% σε €384,9 εκ., από €250,3 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σημειώνεται ότι το προμέρισμα αυτό αντιστοιχεί στο ήμισυ του συνολικού μερίσματος ανά μετοχή (€0,72) που διένειμε η Τράπεζα για την χρήση 2004.  Επισημαίνεται ότι προμέρισμα θα λάβουν και οι κάτοχοι των μετοχών που θα εκδοθούν λόγω της συγχώνευσης της Τράπεζας με την Πρόοδος-Ελληνικές Επενδύσεις Α.Ε.  Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης προμερίσματος, καθώς και η ημερομηνία έναρξης καταβολής του, θα ανακοινωθούν με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.