Ανακοίνωση Αποφάσεων Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση Αποφάσεων Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει ότι η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που συνεδρίασε στις 31 Οκτωβρίου 2005....
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει ότι η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που συνεδρίασε στις 31 Οκτωβρίου 2005, με απαρτία 52,98% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (166.374.900 μετοχές, στις οποίες περιλαμβάνονται και 2.574.299 μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου), αποφάσισε τα εξής:

1Τη συγχώνευση της Τράπεζας με την εταιρεία «ΠΡΟΟΔΟΣ  - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, και την έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως.

Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:
Ψήφισαν υπέρ: 160.149.843 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,771% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου
.Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές.
Απείχαν της ψηφοφορίας: 3.650.758 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,229% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου
.
2Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας λόγω της συγχωνεύσεως, περιλαμβανομένης αυξήσεως με κεφαλαιοποίηση για λόγους στρογγυλοποίησης και μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της. Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξάνεται :
  • κατά ποσό €111.877.412,04, το οποίο αντιστοιχεί στο εισφερόμενο στην Τράπεζα μετοχικό κεφάλαιο της Προόδου, μειωμένο κατά το ποσό της συνολικής ονομαστικής αξίας των μετοχών της Προόδου που ανήκουν στην Τράπεζα, οι οποίες, σύμφωνα με το νόμο, δεν ανταλλάσσονται με μετοχές της Τράπεζας, αλλά ακυρώνονται.
  • κατά ποσό €2.628.045,89 επιπλέον, για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους της διαφοράς από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων της Τράπεζας βάσει του ν.2065/1992 και παραλλήλως μεταβάλλεται η  ονομαστική αξία της μετοχής από €2,95 σε €3,26.
Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:
Ψήφισαν υπέρ: 160.149.843 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,771% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου
.Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές.
Απείχαν της ψηφοφορίας: 3.650.758 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,229% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου
.
3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της, δια κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Τράπεζας, βάσει του ν. 2065/1992, και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού. Συγκεκριμένα, ενέκρινε την κεφαλαιοποίηση υπεραξίας €12.770.964,32, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Τράπεζας (όπως αυτή προκύπτει μετά τη συγχώνευση με την Πρόοδο) κατά €0,04, δηλαδή από €3,26 σε  €3,30. Συνεπώς, μετά τις ανωτέρω δύο αυξήσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε €1.053.604.556,40 και θα διαιρείται σε 319.274.108 ονομαστικές κοινές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας €3,30 η κάθε μία.
Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:Ψήφισαν υπέρ: 160.149.843 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,771% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές
.
Απείχαν της ψηφοφορίας: 3.650.758 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,229% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
4. Την τροποποίηση του καταστατικού της Τράπεζας, με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του ν. 3156/2003 και την παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητας για έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τον νόμο.
Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:
Ψήφισαν υπέρ: 160.143.893 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 97,767% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου
.Ψήφισαν κατά: 5.950 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,004% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.Απείχαν της ψηφοφορίας: 3.650.758 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,229% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου.
5Την επικύρωση του προσωρινού διορισμού του καθηγητή κ. Παναγιώτη Τριδήμα, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Στάμου Φαφαλιού.
Τα ποσοστά πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως:
Ψήφισαν υπέρ: 131.244.502 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 80,125% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου
.Ψήφισαν κατά: 0 μετοχές.
Απείχαν της ψηφοφορίας: 32.556.099 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 19,875% των εκπροσωπουμένων μετοχών με δικαίωμα ψήφου
.
Οι ανωτέρω αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης θα υλοποιηθούν αμέσως μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.