Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

EFG Hellas Funding Limited Lower Tier I Capital

Ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία η διαδικασία έκδοσης υβριδικών καινοτόμων τίτλων με την μορφή προνομιούχων μετοχών (Lower Tier I Capital) ύψους €400 εκ. από την εταιρεία EFG Hellas Funding Limited, με έδρα το Jersey, θυγατρική της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.

Ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία η διαδικασία έκδοσης υβριδικών καινοτόμων τίτλων με την μορφή προνομιούχων μετοχών (Lower Tier I Capital) ύψους €400 εκ. από την εταιρεία EFG Hellas Funding Limited, με έδρα το Jersey, θυγατρική της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Οι τίτλοι έχουν ημερομηνία έκδοσης 2.11.05 με διηνεκή διάρκεια, ρήτρα δικαιώματος πρόωρης εξαγοράς από τον εκδότη μετά τον δέκατο χρόνο και φέρουν την εγγύηση της Eurobank. Οι τίτλοι φέρουν σταθερό προνομιούχο μέρισμα για τα δέκα πρώτα έτη ίσο με 4,565% και στην συνέχεια ίσο με το τριμηνιαίο διατραπεζικό επιτόκιο του Ευρώ πλέον 222 μονάδων βάσης (2,22%) .Η έκδοση διατέθηκε στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Αγορά σημειώνοντας σημαντική επιτυχία.   Οι τίτλοι θα είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι CSFB, Deutsche Bank, Merrill Lynch και UBS με συναναδόχους τo Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, την Eμπορική Τράπεζα και την Natexis BP.
Η παραπάνω έκδοση ενισχύει τα ίδια κεφάλαια και βελτιώνει τον συντελεστή φερεγγυότητας της Eurobank.