Απόκτηση Ιδίων Μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απόκτηση Ιδίων Μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο διάστημα από 1.7.2005 μέχρι 30.9.2005 αγόρασε 914.100 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσεως 24,53 ευρώ ανά μετοχή.

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει ότι, στο διάστημα από 1.7.2005 μέχρι 30.9.2005 αγόρασε 914.100 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσεως 24,53 ευρώ ανά μετοχή.
Η  αγορά των ανωτέρω μετοχών έγινε σύμφωνα με την από 28.6.2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η οποία ελήφθη σε εφαρμογή της από 5.4.2005 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, με την οποία εγκρίθηκε η αγορά από την Τράπεζα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920,  ιδίων μετοχών που δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό που αντιστοιχεί στο 5% του συνόλου των μετοχών της, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε ανήκουσες στην Τράπεζα ίδιες μετοχές.
Κατόπιν των  ανωτέρω, η Τράπεζα κατέχει σήμερα συνολικά 2.030.119 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,65% του σημερινού μετοχικού  κεφαλαίου της.
Αθήνα, 3 Οκτωβρίου  2005
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.