Δελτίο Τύπου του οίκου Moody’s Investors Service | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δελτίο Τύπου του οίκου Moody’s Investors Service

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s Investors Service μετέβαλε σε «θετική» από «σταθερή» την προοπτική αξιολόγησης της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. όσον αφορά στις ισχύουσες αξιολογήσεις καταθέσεων σε συνάλλαγμα (A3/Prime-2) και χρηματοοικονομικής ισχύος (C).
Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s Investors Service μετέβαλε σε «θετική» από «σταθερή» την προοπτική αξιολόγησης της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. όσον αφορά στις ισχύουσες αξιολογήσεις καταθέσεων σε συνάλλαγμα (A3/Prime-2) και χρηματοοικονομικής ισχύος (C).
Για την εξυπηρέτησή σας επισυνάπτουμε το Δελτίο Τύπου του οίκου στην αγγλική γλώσσα καθώς και ανεπίσημη μετάφραση. MOODY’S CHANGES EFG EUROBANK ERGASIAS’ SA (GREECE) RATINGS OUTLOOK TO POSITIVE FROM STABLE Moody’s Investors Service has changed to positive from stable the outlook for the A3/Prime-2 foreign currency deposit ratings and C financial strength rating (FSR) assigned to EFG Eurobank Ergasias SA (EFG). According to Moody’s, this rating action reflects the bank’s positive franchise dynamics in its domestic market, with a growing presence in high-margin sectors exhibiting good growth potential. Through accelerating its organic growth and undertaking a number of acquisitions, EFG is now the third-largest bank in Greece, as well as the second-largest privately owned bank in terms of assets. EFG benefits from leading positions in consumer credit, mortgage lending, small and medium-sized enterprises (SMEs) and asset management – segments that are high growth areas in Greek banking. The bank combines the strength and focus of the former EFG Eurobank in retail banking, major corporate banking and private banking with the strong position in SMEs of the former Ergobank. In addition, says Moody’s, the bank’s franchise has been further enhanced by the acquisition of Telesis Investment Bank, a small domestic niche player in investment banking. Moody’s notes that EFG is among the most professionally managed banks in Greece, and is recognized for offering sophisticated, innovative products and services. It also offers an extensive multi-channel distribution network that is upgraded and expanded on a continuous basis. The positive outlook is also based on the bank’s good financial fundamentals, adds Moody’s. EFG enjoys a good recurring core profitability and has a relatively low reliance on volatile trading income, unlike its peer banks. With retail banking comprising a growing part of its activities, EFG exhibits high net interest margins that – coupled with good recurring commission income partly due to its asset management and capital markets activities – endow the bank with one of the highest recurring earning powers among Greek banks. Although declining significantly during the last few years, the bank’s capital adequacy ratio remains at a satisfactory level of 12.5%, comprised wholly of Tier 1 capital. Despite its rapidly growing loan portfolio and its expansion in more risky segments such as SMEs, EFG’s asset quality remains satisfactory, and with a ratio of non-performing loans to gross loans of about 3.7%, it compares well with peers. In conclusion, Moody’s pointed out that the bank faces intense competition, given that most Greek banks, as well as foreign banks operating in Greece, are increasingly targeting retail banking, and exerting pressure on interest margins. Furthermore, the bank faces the challenging task of controlling its operating expenses and maintaining its current operational efficiency, given (1) that a significant part of its expense base remains inelastic and (2) the potential revenue pressure that EFG may face as its business growth decelerates. In addition, the rapidly expanding loan book will likely put pressure on its asset quality as its loan book matures. Any ratings upgrade will depend on the bank’s success in meeting these challenges and consolidating its position in the Greek market. Headquartered in Athens, Greece, EFG Eurobank Ergasias SA had total assets of EUR25.5 billion at end-June 2002.
Ανεπίσημη μετάφραση της ανακοίνωσης του οίκου Moody’s
H MOODY’S ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΠΟ «ΣΤΑΘΕΡΗ» ΣΕ «ΘΕΤΙΚΗ»

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s Investors Service μετέβαλε σε «θετική» από «σταθερή» την προοπτική αξιολόγησης της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. όσον αφορά στις ισχύουσες αξιολογήσεις καταθέσεων σε συνάλλαγμα (A3/Prime-2) και χρηματοοικονομικής ισχύος (C). Σύμφωνα με την Moody’s, η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη θετική δυναμική της Τράπεζας στην εγχώρια αγορά, με επεκτεινόμενη παρουσία στους τομείς εργασιών με υψηλή κερδοφορία, που παρουσιάζουν καλές προοπτικές ανάπτυξης. Με την επιτάχυνση της οργανικής της ανάπτυξης, αλλά και με σειρά εξαγορών, η EFG Eurobank Ergasias είναι σήμερα η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, και η δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα, βάσει ενεργητικού. Η EFG Eurobank Ergasias δρέπει τα οφέλη από την ηγετική θέση που κατέχει στην καταναλωτική πίστη, στη στεγαστική πίστη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs) και στη διαχείριση περιουσίας – τομείς ταχείας ανάπτυξης στην ελληνική τραπεζική αγορά. Η Τράπεζα συνδυάζει την ισχύ και έμφαση της πρώην Τράπεζας EFG Eurobank στην τραπεζική ιδιωτών πελατών, στις χορηγήσεις προς μεγάλες επιχειρήσεις και στο private banking, με την ισχυρή θέση της πρώην Τράπεζας Εργασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως, αναφέρει η Moody’s, η θέση της Τράπεζας στην αγορά ενισχύθηκε περαιτέρω με την εξαγορά της Τέλεσις Τράπεζας Επενδύσεων, ενός εγχώριου οργανισμού με εξειδίκευση στην επενδυτική τραπεζική. Η Moody’s επισημαίνει ότι η EFG Eurobank Ergasias είναι μεταξύ των ελληνικών τραπεζών με την πιο επαγγελματική διοίκηση, και ότι χαίρει αναγνώρισης για την παροχή υψηλού επιπέδου και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Η Τράπεζα παρέχει επίσης ένα σύνολο εναλλακτικών δικτύων διάθεσης, που αναβαθμίζεται και επεκτείνεται διαρκώς. Η θετική αυτή προοπτική αξιολόγησης βασίζεται επίσης στα καλά οικονομικά στοιχεία της Τράπεζας, προσθέτει η Moody’s. Η EFG Eurobank Ergasias εμφανίζει διατηρήσιμη οργανική κερδοφορία, ενώ βασίζεται σε μικρό βαθμό στα ασταθή έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις, σε αντίθεση με τις άλλες τράπεζες. Καθώς η τραπεζική ιδιωτών πελατών αποτελεί ένα αναπτυσσόμενο κομμάτι των δραστηριοτήτων της, η EFG Eurobank Ergasias παρουσιάζει υψηλά περιθώρια επιτοκίου, τα οποία – σε συνδυασμό με καλά επαναλαμβανόμενα έσοδα από προμήθειες, εν μέρει χάρις στη διαχείριση περιουσίας και στα προϊόντα κεφαλαιαγοράς - προσδίδουν στην Τράπεζα μια από τις πλέον ισχυρές, μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, δυνατότητες να επιτυγχάνει επαναλαμβανόμενα κέρδη. Αν και η κεφαλαιακή επάρκεια έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία έτη, εντούτοις παραμένει στο ικανοποιητικό επίπεδο του 12,5%, και αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια (Tier 1 capital). Παρά το ταχύτατα αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων σε τομείς που εμπεριέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως είναι οι χορηγήσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ποιότητα ενεργητικού της EFG Eurobank Ergasias παραμένει ικανοποιητική, ενώ παράλληλα το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων, ύψους 3,7% περίπου, συγκρίνεται ευνοϊκά με τις άλλες τράπεζες. Τέλος, η Μoody’s σημειώνει ότι η Τράπεζα αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό, δεδομένου ότι οι περισσότερες ελληνικές αλλά και οι ξένες τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, εστιάζονται ολοένα και περισσότερο στην τραπεζική ιδιωτών πελατών και πιέζουν τα περιθώρια επιτοκίων. Επιπλέον, η Τράπεζα αντιμετωπίζει την πρόκληση του ελέγχου των λειτουργικών της εξόδων και της διατήρησης της σημερινής αποτελεσματικότητας στη λειτουργία της, δεδομένου ότι α) σημαντικό κομμάτι των δαπανών της παραμένει ανελαστικό και β) με τη μείωση των ρυθμών ανάπτυξης της Τράπεζας, τα έσοδα της ενδέχεται να δεχθούν πίεση. Ακόμη, το ταχύτατα αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων της Τράπεζας, καθώς ωριμάζει, πιθανόν να ασκήσει πίεση στην ποιότητα του ενεργητικού της. Η όποια (περαιτέρω) αναβάθμιση στην αξιολόγηση της Τράπεζας θα εξαρτηθεί από την επιτυχία με την οποία αυτή θα αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, παγιώνοντας έτσι τη θέση της στην ελληνική αγορά. Η έδρα της ΕFG Eurobank Ergasias είναι στην Αθήνα, Ελλάδα, διαθέτει ενεργητικό 25,5 δισ ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2002.