Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αξιολόγηση των Α/Κ EUROBANK από την Morningstar®

Μια νέα σημαντική διάκριση έλαβε η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. από το διεθνή οίκο αξιολογήσεων Morningstar® για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται.


Μια νέα σημαντική διάκριση έλαβε η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. από το διεθνή οίκο αξιολογήσεων Morningstar® για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται
.
Η διάκριση αυτή βασίζεται
  • στη συστηματική μέτρηση της σχέσης απόδοσης/κινδύνου του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μηνιαία βάση,
  • στα κόστη που το επιβαρύνουν, καθώς και
  • στη σύγκριση του αποτελέσματος αυτού με τα αντίστοιχα Α/Κ της κατηγορίας του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Morningstar®, η αξιολόγηση αυτή αποδίδεται σε Α/Κ τα οποία έχουν ιστορικότητα τουλάχιστον 3 έτη, επιβραβεύοντας ιδιαίτερα εκείνα που εμφανίζουν συνέπεια και συνέχεια στις αποδόσεις τους.  Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης έχει η χαμηλή προμηθειακή πολιτική που μια Α.Ε.Δ.Α.Κ. δύναται να εφαρμόζει στα Αμοιβαία Κεφάλαιά της, γεγονός που ευνοεί το συνολικό αποτέλεσμα.
Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, το κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο βαθμολογείται και με ανάλογα «αστέρια» (star rating).  Bάσει της ανωτέρω μεθοδολογίας, τα Α/Κ με την υψηλότερη βαθμολόγηση κατατάσσονται στην πρώτη κατηγορία λαμβάνοντας «5 αστέρια».  Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το 10% των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που αξιολογούνται.  Αντίστοιχα, η δεύτερη κατηγορία στην οποία εντάσσεται το 22,5% των Α/Κ βαθμολογείται με «4 αστέρια», η τρίτη κατηγορία  στην οποία εντάσσεται το 35% των αξιολογηθέντων Α/Κ βαθμολογείται με «3 αστέρια», κ.ο.κ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο στη σύγκριση με τα αντίστοιχα Α/Κ της κατηγορίας του στα πλαίσια μιας πανευρωπαϊκής αγοράς ιδιαίτερα απαιτητικής και έντονα ανταγωνιστικής.
Οι διακρίσεις που έλαβαν τα Α/Κ που διαχειρίζεται η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. τον Αύγουστο του 2005 είναι:

Eurobank Δυναμικό Ευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού
Interamerican Διεθνών Ευκαιριών Μετοχικό Εξωτερικού
Eurobank Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Διαχειρίσεως Διαθεσίμων Εξωτερικού
Interamerican Ελληνικό Μικτό Εσωτερικού

Eurobank Εταιρικών Ομολόγων Ομολογιακό ΕξωτερικούEurobank Plus Ομολογιακό Εξωτερικού
Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. κ. Αρης Ξενόφος, «Η νέα αυτή διάκριση που έλαβαν τα Eurobank και Interamerican Aμοιβαία Κεφάλαια από την Morningstar, και η οποία έρχεται σε συνέχεια της πιστοποίησης που έχουν ήδη λάβει τα Αμοιβαία Κεφάλαια από την Standard & Poor’s, αναδεικνύει τη σταθερή προσπάθεια της εταιρίας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών διαχείρισης μέσα στο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που ο κανονισμός του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου ορίζει».
© 2005 Morningstar UK. All Rights Reserved.
Για τις πληροφορίες,  που αφορούν στην Morningstar και  παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω:
(1) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2) απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδηµοσίευσή τους και
(3) δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες.
Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών.
Η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι:
(i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και
(ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται.
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ