Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση...
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
18 Οκτωβρίου 2005
Ώρα 10 π.μ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 18 Οκτωβρίου 2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Αμαλία», Λεωφ. Αμαλίας αριθ. 10, Σύνταγμα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :
  1. Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. με την εταιρεία «ΠΡΟΟΔΟΣ  - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως.
  2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχωνεύσεως, περιλαμβανομένης αυξήσεως με κεφαλαιοποίηση για λόγους στρογγυλοποίησης και μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού.
  3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής δια κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Τράπεζας, βάσει του ν. 2065/1992, και αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού.
  4. Τροποποίηση του καταστατικού, με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του ν. 3156/2003 και την παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητας για έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τον νόμο αυτό.
  5. Ενημέρωση των μετόχων σχετικά με την απόκτηση ιδίων μετοχών.
Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.
Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους – μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. – και να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετόχων, Σανταρόζα 5, Αθήνα, τηλ. 210-3357158, 210-3357159) τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως.
Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2005
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ξενοφών Νικήτας