Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Nacionalna štedionica Banka στη Σερβία

Ο Τραπεζικός Όμιλος της Eurobank υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά από ιδιώτες μετόχους του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της σερβικής τράπεζας Nacionalna štedionica Banka (NSB).
Ο Τραπεζικός Όμιλος της Eurobank υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά από ιδιώτες μετόχους του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της σερβικής τράπεζας Nacionalna štedionica Banka (NSB). Η αγορά των μετοχών αυτών θα αυξήσει τη συμμετοχή του Τραπεζικού Ομίλου της Eurobank στο μετοχικό κεφάλαιο της NSB σε περίπου 60%, αφού ήδη ελέγχει ποσοστό 10% περίπου του συνόλου.  Ο Όμιλος προτίθεται να προχωρήσει σε διαδικασία δημόσιας πρότασης για όλες τις μετοχές της NSB, πλην αυτών που ήδη κατέχει, σύμφωνα με τη Σερβική νομοθεσία και τους κανονισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της χώρας. Το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο ανήκει στο Σερβικό κράτος και σε άλλους μετόχους μειοψηφίας. Η εξαγορά τελεί υπό την έγκριση των αρμοδίων εποπτικών αρχών. Περισσότερες πληροφορίες για τη Δημόσια Πρόταση θα ανακοινωθούν κατά την υποβολή της, τις επόμενες μέρες.

Η NSB καλύπτει όλο το φάσμα τραπεζικών υπηρεσιών και διαθέτει δίκτυο 70 καταστημάτων που καλύπτει όλη τη Σερβία, με συνολικό ενεργητικό € 122 εκατομμύρια στο τέλος Ιουνίου 2005.  Με την εξαγορά αυτή, ο Τραπεζικός Όμιλος της Eurobank ενδυναμώνει περαιτέρω την παρουσία του στην Σερβία-Μαυροβούνιο
, η οποία αναδεικνύεται σε μια σημαντική αγορά της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος έχει παρουσία
στη Δημοκρατία της Σερβίας και Μαυροβουνίου από το 2003, μέσω της θυγατρικής του EFG Eurobank AD Beograd η οποία διαθέτει ένα διαρκώς επεκτεινόμενο δίκτυο, που σήμερα αριθμεί 20 καταστήματα.
Η NSB θα επωφεληθεί από τις σημαντικές συνέργειες που θα προκύψουν από το συνδυασμό της πελατειακής της βάσης, που περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό πελατών λιανικής τραπεζικής και τραπεζικής επιχειρήσεων, και του εθνικού δικτύου καταστημάτων της, με την τεχνογνωσία, την οικονομική ευρωστία και τη σημαντική εμπειρία του Τραπεζικού Ομίλου της Eurobank στις αγορές της περιοχής.-