Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έγκριση Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης με Πρόοδο

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και της εταιρείας ΠΡΟΟΔΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε. σε χθεσινή τους συνεδρίαση ενέκριναν το σχέδιο συμβάσεως συγχωνεύσεως με απορρόφηση της ανωτέρω εταιρείας από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.
Τα Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και της εταιρείας ΠΡΟΟΔΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε. σε χθεσινή τους συνεδρίαση ενέκριναν το σχέδιο συμβάσεως συγχωνεύσεως με απορρόφηση της ανωτέρω εταιρείας από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. Η συγχώνευση θα γίνει με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο εταιρειών με βάση ισολογισμούς μετασχηματισμού της 13–7–2005. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 7,9 μετοχές της εταιρείας ΠΡΟΟΔΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε. προς 1 μετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.
Τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση της εγκρίσεως του σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών.