Έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης με Πρόοδο | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης με Πρόοδο

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias A.E. (περαιτέρω «EUROBANK») και της ΠΡΟΟΔΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε. (περαιτέρω «ΠΡΟΟΔΟΣ»), σε συνεδριάσεις τους της 12ης Ιουλίου 2005, αποφάσισαν την έναρξη διαδικασίας συγχωνεύσεως των εταιρειών, υπό τους εξής όρους:
Τα Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias A.E. (περαιτέρω «EUROBANK») και της ΠΡΟΟΔΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε. (περαιτέρω «ΠΡΟΟΔΟΣ»), σε συνεδριάσεις τους της 12ης Ιουλίου 2005, αποφάσισαν την έναρξη διαδικασίας συγχωνεύσεως των εταιρειών, υπό τους εξής όρους :
α) Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της ΠΡΟΟΔΟΥ από την EUROBANK, με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των ανωτέρω δύο εταιρειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και των άρθρων 69-77 του κ.ν. 2190/1920.
β) Κοινή ημερομηνία ισολογισμών μετασχηματισμού θα είναι η 13η Ιουλίου 2005.
γ) Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των παλαιών (προ της συγχωνεύσεως) μετοχών της
ΠΡΟΟΔΟΥ προς τις νέες μετοχές που θα εκδώσει η EUROBANK, συνεπεία της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της λόγω της συγχωνεύσεως, είναι η ακόλουθη : 7,9 παλαιές μετοχές ΠΡΟΟΔΟΥ προς 1 νέα μετοχή EUROBANK.
δ) Οι ελεγκτικές εταιρείες «Deloitte.- Χατζηπαύλου Σοφιανός  & Καμπάνης Α.Ε.» και «Grant Thornton Α.Ε.» θα διενεργήσουν τους απαιτούμενους από τη νομοθεσία ελέγχους και θα συντάξουν σχετικές εκθέσεις.