Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συγχώνευση με απορρόφηση της Προόδου από την Eurobank

Οι Διοικήσεις της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias (Eurobank) και της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου «Πρόοδος – Ελληνικές Επενδύσεις» (Πρόοδος) ανακοινώνουν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε συγχώνευση με απορρόφηση της Προόδου από την Eurobank, η οποία θα διενεργηθεί σε δύο φάσεις, ως εξής:
Οι Διοικήσεις της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias (Eurobank) και της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου «Πρόοδος – Ελληνικές Επενδύσεις» (Πρόοδος) ανακοινώνουν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε συγχώνευση με απορρόφηση της Προόδου από την Eurobank, η οποία θα διενεργηθεί σε δύο φάσεις, ως εξής:
1. Η Πρόοδος θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, κατά ποσό €130 εκατομμυρίων, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων για απόκτηση τριών (3) νέων μετοχών για κάθε δύο (2) παλαιές, με τιμή διάθεσης €2,69 για κάθε νέα μετοχή. Η τιμή διάθεσης αντιστοιχεί σε έκπτωση («discount») 22% σε σχέση με την χθεσινή χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Προόδου, σε χθεσινή του συνεδρίαση, αποφάσισε να προτείνει την αύξηση αυτή στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουλίου 2005. Η Eurobank έχει δεσμευθεί να καλύψει τυχόν αδιάθετες μετοχές που θα προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση.
2. Μετά από την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης, η Eurobank θα απορροφήσει την Πρόοδο με σχέση ανταλλαγής 7,9 μετοχές Προόδου προς 1 μετοχή Eurobank.
Η Πρόοδος είναι εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Το χαρτοφυλάκιό της αποτελείται κατά κύριο λόγο από μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α. και δευτερευόντως από ομολογίες, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και μη εισηγμένες μετοχές.
Τον τελευταίο καιρό, σχεδόν το σύνολό των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου διαπραγματεύεται σε σημαντικό discount σε σχέση με την εσωτερική τους αξία. Ειδικά για την Πρόοδο, που έχει discount περίπου 20%, αυτό συμβαίνει παρά την ιδιαιτέρως καλή απόδοση των επενδύσεών της, που την έφερε μάλιστα πρώτη στην κατάταξη αποδόσεων εσωτερικής αξίας το 2004, μεταξύ των περίπου 20 εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, και παρά την στήριξη της Eurobank, η οποία έχει υπερδιπλασιάσει την συμμετοχή της στην Πρόοδο μέσα στο 2005 και σήμερα κατέχει το 48,4% του μετοχικού της κεφαλαίου. Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, οι μέτοχοι της Προόδου θα ανταλλάξουν τις μετοχές τους με μετοχές της Eurobank, που είναι μία από τις μεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση εταιρείες του Χ.Α. με σημαντικό βάρος στους σχετικούς χρηματιστηριακούς δείκτες, υψηλή εμπορευσιμότητα και προοπτικές.
Με τη συγχώνευση αυτή, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και η επιτυχής, μέχρι σήμερα, επενδυτική στρατηγική που ακολουθήθηκε από την διοίκηση της Προόδου ενσωματώνονται στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων της Eurobank, επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας. Ειδικότερα, η Eurobank θα συνεχίσει την διαχείριση του χαρτοφυλακίου μετοχών της Προόδου, εντάσσοντάς το στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο μετοχών που διαχειρίζεται για ίδιο λογαριασμό.
Τέλος, αποτέλεσμα της συγχώνευσης είναι και η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Eurobank επιτρέποντας την περαιτέρω ανάπτυξη  των δραστηριοτήτων της.
Με βάση τη μέση τιμή κλεισίματος του τελευταίου μηνός της μετοχής της Eurobank (€24,77), η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής αποτιμά την σημερινή (προ αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου) μετοχή της Προόδου σε €3,80, δηλαδή σε premium 13% επί της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Προόδου κατά τον τελευταίο μήνα και σε discount 9% επί της μέσης εσωτερικής αξίας της κατά την ίδια περίοδο. Χρησιμοποιώντας δε την χθεσινή (9.6.2005) τιμή κλεισίματος της μετοχής της Eurobank (€25,28), η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής αποτιμά τη μετοχή της Προόδου σε €3,97, δηλαδή premium 15% επί της χθεσινής χρηματιστηριακής της τιμής και discount 6%  επί της εσωτερικής της αξίας.
Σημειώνεται επίσης, ότι οι μέτοχοι της Προόδου, ως μέτοχοι πλέον της Eurobank, θα έχουν δικαίωμα στο μέρισμα της χρήσης 2005.
Η πραγματοποίηση της ανωτέρω συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων των Διοικητικών Συμβουλίων, καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών, που θα κληθούν να αποφασίσουν μετά από την εκτίμηση των ανεξάρτητων ελεγκτικών οίκων για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής, καθώς και της έκδοσης όλων των αναγκαίων αδειών των αρμοδίων αρχών.