Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% της Capital S.A. και της εξ ολοκλήρου θυγατρικής της χρηματιστηριακής εταιρείας Capital Securities S.A.

Ο Όµιλος της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% της Capital S.A. και της εξ ολοκλήρου θυγατρικής της χρηµατιστηριακής εταιρείας Capital Securities S.A., µέλους του Χρηµατιστηρίου του Βουκουρεστίου.
Ο Όµιλος της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% της Capital S.A. και της εξ ολοκλήρου θυγατρικής της χρηµατιστηριακής εταιρείας Capital Securities S.A., µέλους του Χρηµατιστηρίου του Βουκουρεστίου. Η Capital S.A., µέχρι πρότινος ανήκε στην εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου Reconstruction Capital Plc, που δραστηριοποιείται στη Ρουµανία από το 1997.
Η Capital S.A. έχει δυναµική παρουσία στον τοµέα των συµβουλευτικών υπηρεσιών και κατέχει ισχυρή θέση στη Ρουµανία στον τοµέα του corporate finance, καθώς και στις συγχωνεύσεις και εξαγορές. Η εξ΄ ολοκλήρου θυγατρική της, Capital Securities S.A. διενεργεί συναλλαγές Ευρωπαίων και Αµερικανών θεσµικών επενδυτών καθώς και Ρουµανικών εταιρικών και ιδιωτών πελατών, στο Χρηµατιστήριο του Βουκουρεστίου και στο Rasdaq, µε µικρό σήµερα µερίδιο αγοράς. Στόχος της Eurobank είναι να αναδείξει την Capital Securities σε σηµαντικό παίκτη του Ρουµανικού Χρηµατιστηρίου, διευρύνοντας το φάσµα προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει.
Η Capital S.A. ιδρύθηκε το 1993 από την EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) την επενδυτική τράπεζα Wasserstein Perella και την εταιρεία Asset Management Partners. Στη θέση του Προέδρου της εταιρείας θα παραµείνει ο κ. Ion Florescu, ενώ η Γενική ∆ιευθύντρια κα Gabriela Ontica θα συνεχίσει να ηγείται του διοικητικού σχήµατος.
Η εξαγορά της Capital S.A., ακολουθεί εκείνη της EFG Istanbul Securities A.S. και εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Οµίλου της Eurobank για την περαιτέρω διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στις κεφαλαιαγορές και την επενδυτική τραπεζική στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ο Όµιλος της Eurobank δραστηριοποιείται ήδη στη Ρουµανία µέσω της θυγατρικής Τράπεζας Bancpost, στην οποία η Eurobank κατέχει ποσοστό 55,26% του µετοχικού κεφαλαίου. Η Bancpost αποτελεί µία από τις πλέον δυναµικά αναπτυσσόµενες τράπεζες στη Ρουµανική αγορά διευρύνοντας συνεχώς το µερίδιό της στις τραπεζικές εργασίες. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Capital S.A. έρχεται να συµπληρώσει την ήδη επιτυχηµένη παρουσία του Οµίλου, δίνοντας την ευκαιρία να εµπλουτιστούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες Κεφαλαιαγοράς που προσφέρονται στους πελάτες της Bancpost. Παράλληλα, η βάση των πελατών της Eurobank, Έλληνες και διεθνείς θεσµικοί επενδυτές, εταιρικοί και ιδιώτες πελάτες θα έχουν πρόσβαση σε όλο το φάσµα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται στη Ρουµανική κεφαλαιαγορά.
Το Χρηµατιστήριο της Ρουµανίας είναι ένα από τα πιο δυναµικά χρηµατιστήρια των αναδυοµένων αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης µε απόδοση 147,3% (µε βάση το δολάριο) για την περίοδο 1ης Ιανουαρίου 2004 έως 30 Απριλίου 2005. Ο µέσος ηµερήσιος όγκος συναλλαγών παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση, ανερχόµενος σε $ 9,44 εκατοµµύρια στις 30 Απριλίου 2005, από $ 3,45 εκατοµµύρια στο τέλος του 2004 και $1,02 εκατοµµύρια στο τέλος του 2003. Η τρέχουσα συνολική κεφαλαιοποίηση του Ρουµανικού Χρηµατιστηρίου ανέρχεται σε $11,67 δισ., ενώ το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των Ρουµανικών Κεφαλαιαγορών έχει σηµειώσει σηµαντική βελτίωση, εναρµονιζόµενο µε την αντίστοιχη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Ρουµανική αγορά παρουσιάζει σηµαντικές προοπτικές για IPO’s (δηµόσιες εγγραφές), συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών, καθώς και εταιρικές αναδιαρθρώσεις, που θα οδηγήσουν σταδιακά σε ακόµη υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης στους τοµείς της επενδυτικής τραπεζικής αλλά και στην περαιτέρω ενίσχυση του ηµερήσιου όγκου των χρηµατιστηριακών συναλλαγών.