Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αναβάθμιση της αξιολόγησης της Μεταβλητότητας των τιμών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Eurobank Bond Fund Oμολογιακό Εσωτερικού της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Σε αναβάθµιση της αξιολόγησης της Μεταβλητότητας (Volatility Rating) των τιµών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου Eurobank Bond Fund Oµολογιακό Εσωτερικού της EFG Α.Ε.∆.Α.Κ., στην κατηγορία S2 (από S3), προχώρησε ο ∆ιεθνής Οίκος Αξιολόγησης Standard & Poor´s.
Σε αναβάθµιση της αξιολόγησης της Μεταβλητότητας (Volatility Rating) των τιµών του Αµοιβαίου Κεφαλαίου Eurobank Bond Fund Oµολογιακό Εσωτερικού της EFG Α.Ε.∆.Α.Κ., στην κατηγορία S2 (από S3), προχώρησε ο ∆ιεθνής Οίκος Αξιολόγησης Standard & Poor´s.
Η αναβάθµιση σε S2, ως αποτέλεσµα πολύµηνης και συνεχούς διαδικασίας συστηµατικού ελέγχου, εκφράζει τον χαµηλότερο βαθµό ευαισθησίας/µεταβλητότητας του Αµοιβαίου Κεφαλαίου έναντι εξωγενών παραγόντων και εξελίξεων στην Αγορά.
Σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης της Standard & Poor´s, οι βαθµολογίες που αφορούν στη µεταβλητότητα κυµαίνονται από S1 (χαµηλότερη µεταβλητότητα) µέχρι S6 (υψηλότερη µεταβλητότητα) και βασίζονται:
  • στην επενδυτική στρατηγική που ακολουθεί το Α/Κ,
  • στο επίπεδο κινδύνου του χαρτοφυλακίου του. Στην έννοια του κινδύνου συµπεριλαµβάνονται ο κίνδυνος επιτοκίου, ο κίνδυνος από µείωση της πιστοληπτικής ικανότητας κάποιων εκδοτών, ο κίνδυνος από µείωση ρευστότητας, από συγκέντρωση τίτλων, οι κίνδυνοι ανάκλησης και ο συναλλαγµατικός κίνδυνος.
Ειδικότερα η Standard & Poor´s, στα πλαίσια της ετήσιας αναθεώρησης των Εurobank Α/Κ, διατήρησε αµετάβλητη την εκτίµηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας όσο αφορά το επίπεδο που εκφράζει τον υψηλό βαθµό προστασίας έναντι συµβάντων πιστωτικού κινδύνου.
Τα αποτελέσµατα της νέας αξιολόγησης των Eurobank Αµοιβαίων Κεφαλαίων είναι τα ακόλουθα:
Eurobank Plus ∆ιαχειρίσεως ∆ιαθεσίµων Εξωτερικού, Credit Rating Af/S1, ήτοι υψηλός βαθµός προστασίας έναντι συµβάντων πιστωτικού κινδύνου.
Eurobank Bond Fund Οµολογιακό Εσωτερικού, Credit Rating Af/S2, ήτοι υψηλός βαθµός προστασίας έναντι συµβάντων πιστωτικού κινδύνου.
Eurobank Εταιρικών Οµολόγων Οµολογιακό Εξωτερικού, Credit Rating BBBf/S3, ήτοι επαρκής βαθµός προστασίας έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Η βαθµολογία αυτή συνάδει µε την στρατηγική επενδυτική πολιτική του αµοιβαίου κεφαλαίου και την προοπτική υψηλών αποδόσεων που το χαρακτηρίζει.
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της EFG Α.Ε.∆.Α.Κ., κ. ¶ρης Ξενόφος, αναφερόµενος στην αξιολόγηση τόνισε ότι «Η επιτυχία των Eurobank Αµοιβαίων Κεφαλαίων να λαµβάνουν επί τρία συνεχή έτη, αξιολόγηση από τον ∆ιεθνή Οίκο Standard & Poor’s σφραγίζει τη δέσµευση της εταιρείας για συνέχεια στο διαχειριστικό αποτέλεσµα και συνέπεια στις αρχές της επένδυσης, που ο κανονισµός του κάθε αµοιβαίου κεφαλαίου διατυπώνει».
Σηµειώνεται ότι η EFG Α.Ε.∆.Α.Κ. είναι η πρώτη, και µέχρι σήµερα µοναδική, ελληνική εταιρεία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων, που αποκτά µια τέτοια διάκριση.